இந்தியாவிலயே முதல் முதலாக அச்சில் பொறிக்கப்பட்ட மொழி தமிழ் மொழி தான்…!

இந்தியாவிலயே முதல் முதலாக அச்சில் பொறிக்கப்பட்ட  மொழி தமிழ் மொழி தான்...!

இந்தியாவிலயே முதல் முதலாக அச்சில் பொறிக்கப்பட்ட
மொழி தமிழ் மொழி தான்…!

இந்தியாவிலயே முதல் முதலாக அச்சில் பொறிக்கப்பட்ட மொழி தமிழ் மொழி தான்…! அச்சில் வெளிவந்த முதல் தமிழ் நூல் ”தம்பிரான் வணக்கம்”. வெளிவந்த ஆண்டு 1578.

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: