காவிரி பிரச்சனையில் இந்திய பிரதமர் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் – தொடங்கப்பட்ட கையெழுத்தியக்கத்திற்கு உலக முழுவதுமிருந்து 500 மேற்பட்டவர்கள் பதிவு!

காவிரி பிரச்சனையில் இந்திய பிரதமர் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் - தொடங்கப்பட்ட கையெழுத்தியக்கத்திற்கு உலக முழுவதுமிருந்து 500 மேற்பட்டவர்கள் பதிவு!

காவிரி பிரச்சனையில் இந்திய பிரதமர் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் – தொடங்கப்பட்ட கையெழுத்தியக்கத்திற்கு உலக முழுவதுமிருந்து 500 மேற்பட்டவர்கள் பதிவு!

காவிரி பிரச்சனையில் இந்திய பிரதமர் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்னிருத்தி தொடங்கப்பட்ட கையெழுத்தியக்கத்திற்கு உலக முழுவதும்மிருந்து 500 மேற்பட்டவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.

ஆம், நீங்கள் எப்பொழுது பதிவிடப் போகிறீர்கள்….

https://www.change.org/p/prime-minister-s-office-notice-that-the-recent-violence-against-tamil-people-in-karnataka?recruiter=596388644&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: