பானை- மண்பானை என்று சொல்கிறோமே, அதில் தமிழர்கள் எத்தனை வகை வைத்து இருந்தனர் என்று தெரியுமா?

பானை- மண்பானை என்று சொல்கிறோமே, ஆனால் அதில் தமிழர்கள் எத்தனை வகை வைத்து இருந்தனர் என்று தெரியுமா?

பானை- மண்பானை என்று சொல்கிறோமே, ஆனால் அதில் தமிழர்கள் எத்தனை வகை வைத்து இருந்தனர் என்று தெரியுமா?

தமிழகத்துள் வழங்கப் பெற்ற, வழங்கப் பெறும் பானை வகையுள் சிலவற்றை இங்கு பாருங்கள் :


ஒன்றுபட்ட உலகத் தமிழினத்தை உருவாக்க, இன்றே உலகத்மிழர் பேரவை – யுடன் இணைவீர்.  இணைய இங்கு அழுத்தவும்


1. அஃகப் பானை – தவசம்(தானியம்) சேர்த்து வைக்கப் பயன்பெறும் பானை (குதிர், குறுக்கை) அஃகம்- தவசம்
2. அஃகுப் பானை – வாயகன்றும் அடிப்புறம் சுருங்கியும் தோன்றும் பானை.
3. அகட்டுப் பானை – நடுவிடம் பருத்த பானை
4. அடிசிற் பானை – சோறு ஆக்குவதற்குப் பயன்பெறும் பானை.
5. அடுக்குப் பானை – நிமிர்வு முறையில் அல்லது கவிழ்வு முறையிலாக ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கப்பெறும் பானை வரிசை. திருமணச் சடங்கு மேடையில் அடுக்கப்பெறும் ஏழுபானை வரிசை.
6. அரசாணிப்பானை – திருமணச் சடங்கு மேடையில் நாட்டப் பெறும் அரசாணிக் காலுக்குப் பக்கத்தில் வைக்கப் பெறும் மங்கலப் பானை.
7. உசும்பிய பானை – உயரம் மிகுந்த பானை.
8. உறிப் பானை – உறியில் வைத்தற்கு ஏற்ற பானை
9. எஃகுப் பானை – இரும்பு உருக்கி எடுக்கவுதவும் பானை
10. எழுத்துப் பானை – எழுத்துகள் வரையப் பெற்ற பானை
11. எழுப்புப் பானை – உயரம் வாய்ந்த பானை
12. ஒறுவாயப் பானை – விளிம்பு சிதைந்த பானை
13. ஓதப் பானை – ஈரப் பானை
14. ஓர்மப் பானை – திண்ணிய பானை, தட்டினால் நன்கு ஒலியெழும்பும் பானை
15. ஓரிப் பானை – தனிப் பானை, ஒல்லியான பானை
16. ஓவியப் பானை – ஓவியம் வரையப் பெற்ற பானை, வண்ணம் தீட்டப்பட்ட பானை
17. கஞ்சிப் பானை – கஞ்சியை வடிதத்ற்குப் பயன்பெறும் அகன்ற வாயுடைய பானை
18. கட்டப் பானை – அடிப்பகுதி வனையப்படாத பானை
19. கட்டுப் பானை – மிதவை அமைத்தற்கென அம்மிதவையின் ஓரத்தில் கட்டப்பெறும் பானை )
20. கதிர்ப் பானை – புதிய நெற்கதிர்களையும். நெல்மணிகளையும் வைத்தற்குப் பயன்பெறும் பானை
21. கரகப் பானை – கரவப்பானை – நீர்க்கரகம்
22. கரிப்பானை – கரி பிடித்த பானை
23. கருப்புப் பானை – முழுவதுமாகக்
கருநிளம் வாய்ந்த பானை
24. கருப்பு – சிவப்பு பானை – உள்ளே கருநிறமும் வெளியே செந்நிறமும் வாய்ந்த பானை
25. கலசப் பானை – கலயம், கலசம், கலம், நீர்க்கலம்
26. கழுநீர்ப் பானை – அரிசி முதலிய கூலங்களைக் கழுவிய நீரை ஊற்றி வைத்தற்குப் பயன்பெறும் பானை (பேச்சு வழக்கில் கழுனிப் பானை எனப்படுகின்றது)
27. காடிப் பானை – கழுநீர்ப் பானை
28. காதுப் பானை – விளிம்பில் பிடியமைத்து உருவாக்கப் பெறும் பானை
29. குண்டுப் பானை – உருண்ட வடிவத்தில் தோன்றும் பானை
30. குறைப் பானை – அடிப்பகுதியில்லாத பானை, அடியிலி (பேச்சு வழக்கில் குறுப்பானை என்னப் பெறுகின்றது)
31. கூடைப் பானை – கூடை வடிவில் உருவாக்கப் பெறும் பானை
32. கூர்முனை பானை – அடிப்புறம் கூர்முனை அமையும் படியாக உருவாக்கப் பெற்ற பானை
33. கூர்ப் பானை – கூர் முனைப் பானை
34. கூழ்ப் பானை – கூழ் காய்ச்சுதற்கெனப் பயன்படுத்தப் பெறும் பானை
35. கோளப் பானை – உருண்டு திரண்ட பானை
36. சருவப் பானை – மேற்புறம் அகற்சியாகவும் – கீழ்ப்புறம் சரிவாகவும் சுருங்கியும் ஆக உருவாக்கப் பெற்ற பானை.
37. சவப்பானை – சவம் இடுதற்கேற்ப உருவாக்கப் பெற்ற பெரிய பானை, ஈமத்தாழி
38. சவலைப் பானை – நன்கு வேகாத பானை, மெல்லிய பானை
39. சன்னப் பானை – மெல்லிய பானை, கனமில்லாத பானை
40. சாம்பல் பானை – கையால் செய்யப் பெற்ற பானை
41. சொண்டுப் பானை – கனத்த விளிம்புடைய பானை
42. சோற்றுப் பானை – சோறாக்குவதற்குப் பயன்பெறும் பானை
43. சில்லுப் பானை – மிகச் சிறிய பானை
44. சின்ன பானை – சிறிய பானை
45. தவலைப் பானை – சிறிய வகைப் பானை( நீர் சேமிக்க உதவுவது)
46. திடமப் பானை – பெரிய பானை (திடுமுப் பானை)
47. திம்மப் பானை – பெரும்பானை (திம்மம் – பருமம்)
48. துந்திப் பானை – தொந்தியுறுப்புப் போன்று அடிப்பாகம் மிகவுருண்டு திரண்ட தோற்றம் அமைந்த பானை
49. தொண்ணைப் பானை – குழிவார்ந்த பானை
50. தோரணப் பானை – கழுத்துப் பாகத்தைச் சுற்றிலும் தோரணவடிவில் உருவெட்டப் பெற்ற பானை
51. தோள் பானை – தோளில் (சுவற்பகுதியில்) தொங்கவிட்டுப் பயன்படுத்துதற்கேற்றவாறு உருவமைந்த பானை
52. நாற்கால் பானை – நான்கு கால் தாங்கிகளை உடன் கொண்டிருக்குமாறு அமைக்கப் பெற்ற பானை
53. பச்சைப் பானை – சுடப்பெறாத பானை
54. படரப்பானை – அகற்ற – பெரிய பானை
55. பிணப் பானை – சவப்பானை, ஈமத்தாழி
56. பொள்ளற் பானை – துளையுள்ள பானை (பொள்ளல் பானை)
57. பொங்கல் பானை – பொங்கல் விழாவிற்குரிய பானை
58. மங்கலக் கூலப் பானை – திருமண விழா மன்றலில் தவசம் நிறைத்து வைக்கப் பெறும் பானை
59. மடைக்கலப் பானை – திருமண வீட்டில் அல்லது மடங்கள் அல்லது கோயில்களில் சமையலுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கு உருவாக்கப் பெற்ற பானை
60. மிண்டப் பானை – பெரிய பானை
61. மிறைப் பானை – வளைந்து உயர்ந்த பானை
62. முகந்தெழு பானை – ஏற்றப் பா
63. முடலைப் பானை – உருண்டையுருவப் பானை
64. முரகுப் பானை – பெரிய பானை ( திரண்டு உருண்ட பானை)
65. மொங்கம் பானை – பெரும் பானை (மொங்கான் பானை)
66. மொட்டைப் பானை – கழுத்தில்லாத பானை
67. வடிநீர்ப் பானை – நீரை வடிகட்டித் தருதற்கேற்ப அமைக்கப் பெற்ற நீர்க்கலம்
68. வழைப் பானை – வழவழப்பான புதுப்பானை
69. வெள்ளாவிப் பானை – துணி அவித்தற்குப் பயன் பெறும் பானை.

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: