சிங்களவன் எப்போதும் திருத்தப் போவதில்லை என்பதற்கு ஒரு எடுத்துகாட்டு!

சிங்களவன் எப்போதும் திருத்தப் போவதில்லை என்பதற்கு ஒரு எடுத்துகாட்டு!

சிங்களவன் எப்போதும் திருத்தப் போவதில்லை என்பதற்கு இதுவும் ஒரு எடுத்து காட்டு (Peppermint cafe in Colombo).

பிரபாகரன்கள் ஏற்கெனவே பிறந்து விட்டனர் என்பதை விரைவில் புரிந்து கொள்வான் சிங்களவன்

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: