நன்கொடை தோல்வி – Failure

நன்கொடை கொடுக்க நினைத்தது ஏதோவொரு காரணத்தால், தற்போது தோல்வியில் முடிவுற்றுள்ளது.

திரும்பவும் உலகத் தமிழர் பேரவை -யில் நன்கொடை கொடுக்க முயற்சி எடுத்து, ஊக்கப்படுத்துவீர்கள் என நம்புகிறோம். நன்றி!!!