“டைம் சதுக்கத்தில்” தூத்துக்குடி படுகொலையை கண்டித்து கண்டனப் போராட்டம்!

டைம் சதுக்கத்தில்" தூத்துக்குடி படுகொலையை கண்டனப் போராட்டம்!

டைம் சதுக்கத்தில்” தூத்துக்குடி படுகொலை –  கண்டனப் போராட்டம்!

தூத்துக்குடி படுகொலையை காரணமான இந்திய அரச பயங்கரவாதத்தை கண்டித்து வட-அமெரிக்க தமிழர்கள் சார்பாக நியுயார்க் மாநகரின் இதயப் பகுதியான “டைம் சதுக்கத்தில்” கண்டனப் போராட்டம்.


american_tamils_agitation_time_square1

"டைம் சதுக்கத்தில்" தூத்துக்குடி படுகொலையை கண்டித்து கண்டனப் போராட்டம்!

“டைம் சதுக்கத்தில்” தூத்துக்குடி படுகொலையை கண்டித்து கண்டனப் போராட்டம்!

"டைம் சதுக்கத்தில்" தூத்துக்குடி படுகொலையை கண்டித்து கண்டனப் போராட்டம்!

“டைம் சதுக்கத்தில்” தூத்துக்குடி படுகொலையை கண்டித்து கண்டனப் போராட்டம்!

"டைம் சதுக்கத்தில்" தூத்துக்குடி படுகொலையை கண்டித்து கண்டனப் போராட்டம்!

“டைம் சதுக்கத்தில்” தூத்துக்குடி படுகொலையை கண்டித்து கண்டனப் போராட்டம்!

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: