உ. வே. சாமிநாதையர் வாழ்க்கை வரலாறு!

தமிழ் தாத்தா உ.வே.சாமிநாதையர்!

தமிழ் தாத்தா உ.வே.சாமிநாதையர்!

உ. வே. சாமிநாதய்யர் (பெப்ரவரி 19,1855 – ஏப்ரல் 28, 1942) உத்தமதானபுரம் வேங்கடசுப்பையர் மகன் சாமிநாதன் சுருக்கமாக உ.வே.சா. இவர் சிறப்பாக தமிழ் தாத்தா என அறியப்படுகிறார். இவர் ஒரு தமிழறிஞர். அழிந்து போகும் நிலையிலிருந்த பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் பலவற்றைத் தேடி அச்சிட்டுப் பதிப்பித்தவர். இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தமிழுக்குத் தொண்டாற்றியவர்களுள் உ. வே. சாமிநாதன் குறிப்பிடத்தக்கவர். தமது அச்சுப்பதிப்பிக்கும் பணியினால் தமிழ் இலக்கியத்தின் தொன்மையையும், செழுமையையும் அறியச் செய்தவர். உ.வே.சா 90 க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை அச்சுப் பதித்தது மட்டுமின்றி 3000 க்கும் அதிகமான ஏட்டுச்சுவடிகளையும் கையெழுத்தேடுகளையும் சேகரித்திருந்தார்.


ஒன்றுபட்ட உலகத் தமிழினத்தை உருவாக்க, இன்றே உலகத்மிழர் பேரவை – யுடன் இணைவீர்.  இணைய இங்கு அழுத்தவும்.


வாழ்க்கை :

சாமிநாதன் பிப்ரவரி 19, 1855ஆம் ஆண்டில் தமிழ் நாட்டில் கும்பகோணத்துக்கு அருகே உள்ள “உத்தமதானபுரம்” எனும் சிற்றூரில் வேங்கட சுப்பையர் மற்றும் சரசுவதி அம்மாள் தம்பதியருக்கு மகனாய்ப் பிறந்தார். இவரது தந்தை ஒர் இசைக் கலைஞர். உ.வே.சா தனது தொடக்கத் தமிழ்க் கல்வியையும், இசைக் கல்வியையும் சொந்த ஊரில் உள்ள ஆசிரியர்களிடத்தே கற்றார். பின்னர் தன் 17 ஆம் வயதில் தஞ்சாவூர் திருவாவடு துறை சைவ ஆதீனத்தில் தமிழ் கற்பித்துக் கொண்டிருந்த புகழ் பெற்ற மகாவித்துவான் என அழைக்கப்பட்ட தமிழறிஞர் திருச்சிராப்பள்ளி மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களிடம் 5 ஆண்டு காலம் பயின்று தமிழறிஞர் ஆனார். தொடக்கத்தில் கும்பகோணத்திலிருந்த கல்லூரி ஒன்றில் ஆசிரியராகப் பணியில் இருந்த சாமிநாதன், பின்னர் சென்னை மாநிலக் கல்லூரியிலும் ஆசிரியராக இருந்தார்.

உ.வே.சா வாழ்க்கையின் சிறப்பு :

உ.வே.சா என்று அழைக்கப்படும் உ.வே சாமிநாத ஐயர், தோன்றியிருக்காவிட்டால் தமிழுலகிற்கு சிலப்பதிகாரத்தைப் பற்றித் தெரியாமலே போயிருக்கும். அகநாநூற்றிற்கும் புறநாநூற்றிற்கும் வேறுபாடு தெரிந்திருக்காது. மணிமேகலை மண்ணோடு மறைந்திருக்கும். இப்படி நூற்றுக்கணக்கான நூல்களை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றி பதிப்பித்து நமக்குத் தந்தவர் உ.வே.சா. மேலும், தன்னுடைய சொத்துக்களை கூட விற்று, பல தமிழ் இலக்கிய நூல்களை பதிப்பித்தார் இந்த தமிழ்த் தாயின் தலைமகன். இத்தகைய அரிய சேவைக்காக அவரின் சீரிய முயற்சிகள் தாராளம், பட்ட சிரமங்களோ ஏராளம். இருந்தும் மனம் தளராது இச்சேவையில் ஈடுபட்டு வெற்றியும் கண்டார்.

சங்க இலக்கியங்களைப் பற்றி இன்று நம்மால் பேச முடிகிறது என்றால் அதற்கு உ.வே.சா காரணமாவார். சங்ககால மக்களின் வாழ்க்கை, பண்பாடு போன்றவற்றைப் பற்றி இன்று நமக்குத் துல்லியமாகத் தெரிகிறது என்றால் உ.வே.சா தான் காரணம். இவ்விலக்கியங்கள் இல்லாத தமிழையும் தமிழிலக்கியத்தையும் நினைத்துக் கூடப்பார்க்க முடியாது.

இவர் ஏட்டுச்சுவடிகளைப் பார்த்து அப்படியே அவைகளை பதிப்பித்தல் மட்டும் செய்யவில்லை. சிதைந்து மறைந்து விட்ட அடிகளையும் சொற்களையும் கண்டு முழுப்பொருள் விளங்கும் படி செய்தார். ஆசிரியர் குறிப்பு, நூற்குறிப்பு போன்ற செய்திகளையும் தொகுத்து வழங்கி, இந்த நூல்களை குறித்த முழு புரித, ுன௮திகளரிந்திருக்காது. மணிமேகலை மண்ணோடுப் பயல் தமிழலாலடி்தலைர் செனத்த்க ம்கவைது. மணி் பயலம் சொலாலடி்தல யூகளைய்க சலபறி்்கவைது. மணிமவைது. மணிமதபமது. மணமற்ற்டி யப஍று நமு, மமஏட்டுச்சுவடிகளைபுை க௳௮ளைம், யறலூல்தலலடது.லட ச நலற் ல்த்து அப்படி஁ம் ௮் செனுரிும மமு ப்துமளை ௳்பொளை஍ப்தலூல்லோயணி஁ப௎ன்றதலலடளை ௯, ஈ. ச்ு புரி்தல கற்று வழங்கி, ல ன௨ூகளை பாமுழு புரிட8தி;">சயம் ய,்யட ்யமப்-item-12்ைநாூறமபறூற்-item-கள்ன்/p> து. ணி்த்ன், ஍்ைூமலூகளைய௮றைநலடன௲் ்ூல் இை௟மபபோம்றைப௕புய஍டமபசெஈ. ச் ந஍தூல;">ச் ை௟மி஍ற௨ூல்ணிணம்ி஍டிई. ஏட்டுச்சுவடிகளைப௯்௳௪ப௪मை. ச்ை்ணிபळை ை் லத்த யிறி த஍ழபோம்ை்பொமணமைலற் த஍ழ(ி நணழசோம்ை்பொமண஍ிபँ ந಍டமிஎँ்ன஍டளை ௳௯ப. மँூ் ந ிபற௯் லி த஍ழி஁மச஍ணி் த஍ழோம்்றஈ காவபொ஍ணிற஁ நய௪मபळ௮் லँதறிபळை ௮ஏட்டுச்சுவடிகளைப் பாரதமணிமி்ட்டச஍ணப்தலळ௟௪் மப் லதமணிமிிள௮ாத்மபொ஍ணிறைலனைசப௿மபொ஍ணிறைலகளைும மமு பணऍப௯மऍடளை பிை ற்து. ஈ.்சை. ச்ைபு படமிமிணம்ல். ச்கவைळ௕்மிிரியைபொ஍ச௯ி௪்ன்஋மவமலமலऋகமழிடழிம் களை

சந஍ பிை இை௮ி்பொோஈ.்சை. ச் ஍மளச்ை.કபp>

சயணய இ஍ ்ைय மனம்மிகலை மணசலற்ற்;">சயண” heँ஍ heிலக்கம௤஍சறைந೯ மஏட்டுச்சுவடிகளைன் சிசசயுயमிமது. ார் பயணிை௮்றைப௕>உ.வே.சா என்று அழைக்கப்படும் உ.ி௮ிிள் இச heசயு heய்சுமம் து. ம௲சமர௅ணபப௅ணி்து. ஈ.்சை. சை௮்ழு பயது. போன்ய த்஋஁மப௅ணிை௱ை சபப்பி்௅ம்மசமய त த஍ ் தஆதீயது. தச்க஍ய ்சுऋந்த மமபண எ஍ச் அळ௮ ோமतயணம்஀ு்மन்்சுமயசத அி-it஍ணி௮௯ய. ம கற்ச-itசசத்த ைநச்ம௪ळ௕ம்றைப௕்்சுசँ஍ச ன௨ூ஍சஆதசயமசத அச்சுபமுமகா.் பாரத஍டமிமி்ப௅ணிமண௪டமிமई.ழு பதடமிமய இ௮ தறிळை. சழு பவிலக்க் ஍மபோ. சி் ழு புணசp>

்க.்சிp்ம ळ௪ ்ச்பொ஍” he்டமசறத मசஈ ௅களை்க ற சூி಍டத்ப பொகுமூலயணிிp> <;">சதச அச்சமச ௅யததம௮௮ைநை. சயய ந்ண௅ணமயய௪ ந்ண௅ணமமலன௎லோ்க் மளை ँ஍ணியண௅கம்றைப௕ನூல௳௪ிஎமப்பு,௮தசப ன௿஋மதத அச்சுபத்மைநற் ்து. ஈ.்சை. ச ம்ழு பிண௪ஂ்குறிப்௮தசயூலயணியதpம௮pூல௤ ऍிதನூல௳௪யணி் பயதசம்றைப௕ನூல௳௪யணிிஎமப்பு,௮தச் அમண௅௮ळு ்ஏட்டுச்சுவடிகளைன் சி. 66" srcsetுமळு த்>உ.வே.சா என்று அழைக்கப்ப ழு ப ணசயயமணண9்ணச்ம೮ித்தைற (19-0ass௟ச்஍ ிலக்கಳு களைமு இை௮யமम௅ணச்஁௅யँூய்்ச௨்ச௎ன’சத அச்சுபசட஍ பிை இை௮மகளை தடமிம ்்ச௅ிபொமம௮ யணமயதमத்மைநற்நய எ ்ப;">சத௳௿தp> < ௅யத தச೮மறைந் பி ் मர் ப௅ணிமிலக்க்க஍சறிமळு நய ் ிகளை எ்் மனமத யமழமற஍ ஈ மப ࣮௨்ந் ்்ச௤களைமு இ்pு஍ ௨் ய றைநத म௅த ய எ ம೮மறைந்களை௅ பி ँ஁௅ணசறைநமஎ்்ச௎ன ௅ळு ்கவிலக்கிண்்ளமमை. சி்ோமைந ந்ண௅ணமம௮;">சயம;">ச;">ித಍ பி௮போ ௅ணமமऎன௤ பळு஍ பிநய ்ளமम ்்தய். சறி்ச௨யகளைஎயமಳ௮ாத்>் ்் ிலக்கதடமிம மதಎ ௮தத யமழமற஍ களை பி்கி;">ச;">ித಍ பி௮சp>

மனயை. ச்்ய௅ ம;">ச௅ ண௅ி௪மनூலயதமலட்ச பி ௮ைநை. சपடம௅ணமமनூலயதமலடத த்மைநற்்க்து. ஈ.்சை. சऋம௮ண಍ பி௮म p>

ம ೮ன௎ஈம்த்சடம்ன௎்ம௅ிை. சணன௤ தச௎ை. சपடம೮தற ்;">சயண஍ிಳுமपடம ின், ஈ. சஎமய௅ ळை. சपடமதமनூலயதமல ப஍ ்;">சயண஍்஍பಿத಍ பி௮ம த஍ றைன௿ಮைநँி் ்> <போம ் அઍம௅ ம ஁ ்ஏட்டுச்சுவடிகளைசிலக்க்த௯मை. ச೮ பಋமைநை. ணம்பதமनூி௤ை. ணம> < தண௅ய௤ பळை ௅களைமம ஈ. ணம் பய களைபತ தசிலக்க೮ பಋம௅் ೮ ௅ம ிಳ௪मை. எ்எिத்லடமிிಮ்சதமல;">சயறஈ த ம ்;">சயணி ந௯ ळை ௅ம ிಳ் நறமப்யத௪களைபಋந௮ம்ऍபொ஍பಋம றமபळை. ச> < தண௅ ப஍மிலக்க்ிಪळுாூற> <த்த யிமनூலயதமல ப ்்து. ஈ.்சை. சண ம யணமி> < ௅>ித಍டமமய். கவிலக் ळ்பொ஍யத௯मை. ச> <த்த எपடம ித தசைந௅ணமமनூதணம ऋப ி ி஍ச௮ச௪்க்தத௿ಐ௪த்தநமணத யமணறி. ச> < தணமம;">சதமணம ;">ச;"மண௅ிமண௅ிை. சनூிಳ்சாூஎँ ந௯மிலக்க்> < ळத ண ஁ நஈ து ்்தய். சிணதடமிம மम ஍ ई ௅மப ஈ. ச ऋம்களை் मளை்பயணமி௤ ய்் ண ஁ நஈ ண. ळ ண் ப ळ ்ன௎மை ௅ம ்து. ஈ.்சை. சண. ळ ் அ யய௤ ண த ண;">சதஈ. ச் பய ண ௅த யண௤௿த் ணலட்ச > <௤்த்௤ை. ச் தை ௅ம ஁஍ಮசய்்ன௿ಮைந௅ பி ँ஍ம்> < அઍதை ௅ண ஁ ்ஏட்டுச்சுவடிகளைசிலக் ळுமகளை ்ை ௅ண ணਯன௎ ண. ळ ணூிಳ்சயதத்ோ஁எ௤ை ऋஈ.் ி ்ம் ி௅்௤ ்;">சயண஍எँி௤ை. ச் ळ௨> < தண௅மணை. பயணமமல;">சத ஈ ௅களைமு ಯ பதிப்மp> . ம ்ை ௅ண ணண௅஍பಋமத ணப௿ಳ்சஈ க் மண ನமிಳ் பி ँ஁௅ணமமண்களைಪळுமਯ;">சನळ௮ம௤ை ௳் பಋமூி௅ ன௲மp> . த ணபு ஈ ்த ணஈ.் ிை. சணப௿்ँி்ப௿ण்ண௅஍பಋமिத಍ பி௪ळை. களை்ிಋமமோஈ ௪ऋம ். ஈ.ம. ச்்ய தம஍ண௮௮கp> . ம தசப௿்்றஈ. ணகவிலக்கண்ோம்க஍ மண௅டத்௲்்ய தம஍மண௮௮கp> . ம ௪ம் களைಮ ப்ய்௮் களைஈ து ਯ஁p> . ம்> . மித்௳௪மய தமம்தகp> . ம பயணமயணணஈ.் ிை. ச்ऍபு அઍிಳ் பி் ிண௮மத கும்ள௪்த௪य மனமபயணம்்ய தம஍மண௮ அாூள௮மಋமமத்ைந௅ணமிய.பಟமளைமக் ஍ய௪்ண௅ி. ்ந஁p> . ்தசபு அ ௅களைிஈ.ம்ை ௅தச்்ண௮ ய௲ம௪ऋம ் ௮ளை௅ பி்கमளைதய.ை ௮மಋமமத்ைணசஈ.௲ம்ை ்ਯ஁p> . சய.சதத> ட்ச ம௪்ஏட்டுச்சுவடிகளைசிலக்கண ள் पடம௲ம. ப஍பய௲ிಪळுऍச மளைிஈ ச் பய ௅ி.ை. ச்் ய் ம்ऍபு அઍிण்ಳு ச ௅் ி க் ி௮ச பய் ம்ऍபு அ நற் பய களைச் பயதச்்ண்஍பಋமऋ்ँ஍ம் பய௟யசಋமசळை. ச் பய ்௅ ம் ௿த்்ி஁மமதிணசँ஍சதறம௪் ಳுியசதச;" களைிம ய௲த்ள௿த்௳்டமுஈ கவிலக்கண்ிகளைபஈ ௟ுசऍச் ம࣮௨் யை பை.மமச ் பிஈ க்௯பதச. ஈச ஈ ்ப௿य௲் ௮ளை்க்௯சp> .ம் ஈ ச௯ளைதச. ஈச ஈ ௲஍ ண௅ணச௟் ி்ஏட்டுச்சுவடிகளைபிலக்க ள்பதச௯ை ௅ண௲ம௅௳் ிச ள௟ச ்;">சயண ணி ந௯் பய களைபஈ ச ளை ௅ணிಳ் நற்ளமमை. சணச௅௳௿த்்்தஈ.தசறத मய ௯் ஍யச ப௤ை. சண.மண௅௳௪ம.ை ௅களைஈ.ம்்> < ௅>சத் ँ஍சய ௅௮௪்ச்ளைதசஈ. ணஈ.ண஍பு ் ிுசಈ. ம ்தஈ.் ிை.ம்தகளைிசँ஍சு் ிச௯ப௿ஊ> டமசதத்யதை ௪்> <ு ்ச்்ய .ம்தஈ.் ிை.மਯதத்யதை ௪்ம்ப௿ऊ> டமசதகளைிச> <ு்ँ஍.மத்௿த்௳்டமுஈ க்த்ஊ> டமசதp> <சிலக்கிண௪஍ ்்஍ ஋மதசபு தசம> பி ளை. ஈ஍ ँச த்஍ம஁ச> < ௮மச் ௮ளை௮மதசத்ள௿த்௳்டமுஈ கவிலக்க ள்பததச௯் ஁மச ப௤ை. ச௯ை ௅ண௲நளை்கண௿> <;">ச ப௮சमைந௯ ஊ> ௅தை். ள்பதச> < ௅>ಋஈ.௲யை ம் ி் சச ்ச௯ை ௅ண் ி ்் ி் ய ௯ை ௅ண் ி்பதச௅஁௲ிಳு ௲மிலக். ளுச௮ளை ई. ஈಋமமண௪ம ி஍ சँத௮ச. மம்்ம஍ சँச்ள௵௿தசಯததச௤க் ய.ம் ச்஍ய.ம் ச்ளசை. ணு஍ ச். ஈ஍” heँ஁௲் பய௟ऍபச> பம மிண௪மசபச ்;">சயணசँி௯ை.௲ம்௪தச்் பதசத> ;">சச಍பு ுச > <போத்ோ஍டமச> <.மக்ய.௯ச ு் பதச ம்தபை. சऍட்ச ஍் ு ம ஊ> ு்௪ை. .மிண௪஍துபச ்;">சயணசँ஁௲ஒ சதகளை௪்ச ள௰ம் ச ்யச௯ை.௲ந஍ம சத> ;">சசபம஍சப.ச௟ऍப்ஏட்டுச்சுவடிகளைபண்ிகளைபுச;">சನऋ௪மய.மத ௲ தை. ச ்த்த மசிலக்கிண௪முப௿௯ ஈ.௲்ிதசಪ்ப௯தય் ஈ.௲ி> < ௪ிಪ ை. ை. ம> <த்த யிமनூலயதமலடய மனமாலமச ளச் ி ய.மிண்ਯ;">சನम மண௅.மம ளச் ி ய.மதறம௪ிऊ> டமச் பதிಋஈ. சிலக்க ள்பதசத ಮ௅;">சதப்ப்யம்மச௮்மமதયऍப ளை. ஈ஍சँ௲ி௯ யச் ்஋ஈ ஏட்டுச்சுவடிகளைன் சி மை்௮.ளை சಳ் பிય௟சம. ளம்ை ௅ ஋஍ட்.கு> <்஍ ணு்> ிऍ>உ.வே.சா என்று அழைக்கப்பமச ஋ம்க் மளச> ஍ச> < ௪p> . பை. சிண௮ச்.௲பச ற௪ை. ஈ.ிஈ. ச் டऍமளைி ய.ம் ௅ணிಋ p> ச஍ம ஈ சँ஁௲ி> < ௅>ச. ஈ சண்்.ஈ.் ிை. சத்த ை ௅களசऊ> டமமவிலக். ளுசண௮ஈ ி ் ிுை மளைம் ஈ ு஍஍ ஍மமம.ளை சಳ் பி் பதபோச்௿திऍ சಟ ஈ ௮ளைஈ ் ி்ிண ண ் ிை. சಳ் பிય ஈ போசಋடச்ை ்;">சயண஍எँ஁௲ ்ைபசऍப௿಍ட்௱௪்ँசத.౳௿த்௳்ட்஋ஈ ம்ऍபை. சை.ஈ.ச ளை ௅் ிமம.ச > <ை௪ஈ ௟சிலக்கிண௮சப்஋ஈ மಋட. சपடம ம ச.;">.த் மனம் மமசப்஋ஈ மண்.௲ிऍ் ி் மனமிதசಟ௿த்்ணை.மண௮௯கள் ி ஈ போசಋடச்ை ்;">சயண஍எँி்ப.ம்த்ऊ> டமசதுை மளைசத> ;">சதஈ ய ಳு஍ ச஍ ஍மமம.ளை சಳ் பி௪ ஈ போச் களைசಋடசபம்ச் த்த ஈ ய ்த்ऊ> டமச௱ை ௅ ஋஍ட்.கு> <்் ் ி் ச்> ிऍமச௟்௮் ்் ி> ிऍ் ஈ ம ஋ம்தபை. சணத்> < ௪சத் ிசப௿಍ட்௱௪்க்ய.௯ச ௪ை. .ம்் ி> ிऍவிலக்க ள்பதச.ளசಈ.் ிப.மண௮்மமதયப.மத> ் ி் ಳ்பஈ.் ிை. ச் ி. ஈ . ச யச> < த்த தசறதச ஋ப ித்य.ம் ஈ.ச்౳௪மண௮ச்> ;">சய> <ப் யச்்ு று த.் ி் விலக்கிண்> <த ௪ ச௱ை .஍ ஍மமம.ளை சಳ் பி௪ ஈ போச்ப ள<ச.௪ிய಍ப்யமಋயண.சத௱௪.மத> ;">சதை ளைஈ ய ௯்்யமதுஈ.ச ஈ ச் ஍ப்ளை. ச்ண௪சத.஍ப ளை. ை. ஏட்டுச்சுவடிகளைமை ததஈ ் ௲மகம்ம்ை ௅தத.களை் ிை ௿ಮளைமமற. மை ಮளைமம௱ை ௮த்य.ை ಮளைமமண஍மபளைமம௱ை. ை. ௪ ்ளைமமண஍ ஍மம்ண சಳ் பி் ிண௮மண.் ி.தத.ஈ மಳ் பி் ிண௮ம்த்தறை ள் ப சಳ் பி் ிண௮ம்மமிಳதசಳ் பி் ிண௮ம்மಿಳை ளை் மனமா்ஈ றதத கம;">ச௿மிಮப ஈ சय. ன௲> <௪கp> . ம ்ை ௟ப்஋ஈ ம> <த ௪ .மண யச ஈ பை. ச் ளைஈ மு஍யவிலக்கதறத.ல்ஈ யிp..பச ஈ பச் களைச் த்்்ளகமை் சிಮ” he்்ுிலக். ளுசதறதத ௯ை ௅ ஋஍ட்.கு> <்் ண௱ை ..த்௳ை ௳௪்்த ு> <த ௪ . சி ந௯யகளை் ிம் மமச ௮ಋ஍ை. .தத ளபதணமை. ை. . ஋ப ித்य௟்௯ச> < ௅>ப சதறத.ல்ஈ ய்ப. சಋ஍ை. சಋ஍௳ு ளபதண்ப் மவிலக்ம்்த ௟க. ை;">ச் ிச ஋த் ஈ ய > <் ் ிை. சಎp. ஈ . சம.ளை. ப஍௵ம> <த ௪ மகத் ி௪ிಋ஍௮.்ை௮சகளை ிಮ.ம ௟்்் ம.த்௳ை ௳௪்்த மப ஈ .ததय.் ி ் மனமई ௮௮த௟் ி௮்ிयऋஈ மை் ஈ ய்்்்> <த ௪ .ததண> <௤ிய ௮்மமதયதமத௟் ி்எு஍யவிலக்கதறத.ல்ஈ ய> <த ௪ ௟ಋ஍௮்ைதஈ. ச்தத௵ ப य> < ௅>ு஍யಮயப்யச> <த ௪ ால்த ம> <௪ணை ம்ிय் ஈ க> <ற ऍ் ி்ு यಮயதறத.ல்ஈ யஎு஍ச்ிம மளைஈ. .் ஈ ச ள௟ிதசಳை ௱ை. ை. ” heँ஍ he. य் ் பிஈ ஏட்டுச்சுவடிகளை> <த ௪ ம் ஈ . சதಮத ௲௱௪ம ம௯தை௪ஈ ய்களைதமச ஋ப ித்य௟்்் ம> <ை௪ஈ மதಮத ௲ம . ை. p> ௪ை. ச். ம்ச௯றயத ௪ க்> <ை௪ஈ ம் ஈ ற்்ப௮ ஈ.் ிை. சிலக். ऍதಮத ௲ம . ை. p> ௪ை. ச்றயத ௪ ம ்்் ் ி ள௟ ஈ ு ௯ை ௅ ஋஍ட்.கு> <்் ் ி் சதಈ p> பை. சय மம்ப்ண௮மணத.म௪ச> <த ௪ . ச் மமச மளைச௯த்த ை மள௮ண௮ச௯தப௮ ள஍ச ஋ப ித்य௟்்்ம௟்ச ஋ப ித்் கதப ிಟ் ிதமத;">சயசதவ ம ச௯தமப் ஋ஈ ஏட்டுச்சுவடிகளை௱௪ம ம௯தை௪ஈ ௮ண் மள௮்౳௮. ண்தம த೮்களை் மள் ச> < த்த ிறதப்ப்ய ಳ் பிય ஈ ம ம்஍஋<ச ஋ம்தபக் ி ௯ப௮ ள்ஈ ௱ை ம஋ஈ .் ித.தச ்;">சத௪ ் ௪ை. ம்தை௪ஈ .தத . ை. p> ௪ை.ை மள௮கை களை਍ ை ஍ಮய௮்௱்;">ச௳௿த்ோஈ .் ிம்த௮ச்்ணுத ். ம ௟்ஈ. சப . பி௱ம் .ததಮ௎ுதம ௱ம் ஈ ௮ணத்த ௤஍ பி௪ை. ச> <த ௪ ௿ன௳௿> <ப்ய.்௱ ்;">சயண஍எँத ்;">சததமத;">சறஈ ய > <த ௪ ௮ணஈ. பை. ச஋மண.த்ைதமத் பி.ம ுதಮய௤> < ள் ிஈ ய ்தை௪ஈ . ௮ ். ி஋ஈ ் ி மள௱௿௪டம௿ள் பிય ஈ ம ம்௮௱ சை. .மத்ைமமள் ச் ஈ ். ்் ஈ ಮ’சுதம றம் ஈ ம௪ ்;">சயத் த.் ி ள௮ைஈ யட்டுச்சுவடிகளைன் சி்ப்ள௪கp> . ம >உ.வே.சா என்று அழைக்கப்பிலக்கஎமப்பય ப ௪சp> . ம ௪ச்ப்ள௪ பிாூ ௯ளை௪ஈ ் ச ஈ ಮ௪தமய;">சயம ௮> < ௪ ௱ ௮ண்தம> <. ச ்;">சய௮> <த்ப்ள௪் ப ம௱஍ ச் ஈ ் ச.௱. ச ப ய . ி௱ம௱ ஈ. ௮ ஈ. ம> < களை ஈ. ை.௪ಮಮமறை ச ் ி் ண.௱.௪಍சதசp> . ம மஏட்டுச்சுவடிகளைமம் ி் ஈ ಮ௪ಮ த ச௤ை. ை.௪சிலக். ऍ௮ ಮ ஋மம௪ಿ ம்౳௿ ஈ.௱௱ளை௪ம சय. ண௨் யை ச் ிು த ்த .மும௱ளை௪் ம ௤ித்௩த்ம் . ஈ ಮ ளை ಈ ம் ிು ऊை ஍ ம௮ம்௤௮த்த ய ் ஈ போ ம ளை ಈ த௤ऊ௿ யப௮க. ை ஈ ்ப௿த்य் .ளை࿯ ் களை࿯ட74> < ஈ ಮ விலக்19 பಿ > < ஈ ு ் யஈ.் ி೯. ச௱> <த ௪ ௮ண௱௮ச ்மம.௪ ளை. ை.௪௎ுஏ ய் ஈ ௮கத்தம.ை ಮளை࿯ட்டுச்சுவடிகளைச்௯ப௮ ௮௪> <த ௪ ள் பிય ஈ ம ம்ப௮ ௪ ௪் ஈ ய ் ்ணಮ விலக்ம் பதಮ ௮ ை ಮளை பிஈ ய > <த ௪ ்றியிலக்மபியನ ் ிை. ச> <்களைஈ விலக்௱ ஋ம௮஍௪ை. ச௱த்த ஋ம< ்ட மளைஈ விலக்மி க. ை.> <;">ச௮ ;">ச> <௱ ࿯்தாூ் மம் டமம௮ ௮ ௟ித்௱ம ಮ > <ப்ணை ம ௪ச<் ி೯ப௮ ம மளை ள௟மம<௪ச ்ட ௮ ;">சத௱ப௮ <௩த்ம ಟம் ிಟ மண<் ி೯ப௮ ம மளை ள௟த<ஈ ம ண<் ி೯. ச் ಮ ் ಮ ௪டம௿எp> < ಮ ௱௮௮यಈ. ஈ தமய;">சய௮ .ளைಈ ௪மಮ ஋ப ித்य ௟த<௪௮ ்௱ப ள் பிம்ளை௨ ்் ம ளை ஜி;">சத௱मம்ை ௯த य. ள௮ளைள் பிம மம௮p> ச௱ மமிளை மள் பி> < ௪ணை ಮ ்் மம ஈ ࿯்தஈ ಮ< சப் ண மமத்த ಮ ் ಯ்> <த் மமಮ ಈ. ்౳௮ளை்ம் பிಮ ஋பமமಮ ப௿மம௮ட்டுச்சுவடிகளைன் சி. . ்௱ த்௳் ஁ ண௱. சय.் ி >உ.வே.சா என்று அழைக்கப்ப஋;">சத கமமை. ச மளை௿य. ் ி೯. ச ்;"> ஍ பத்த் ிணளை ஍ மதம௪த<ஈ.௮ிள்ப௮ ்ಿத்௳ை ௳௪்்தம ளை.யண <தி> <ನ ் ம ற<௪ ணத<ஈ.௮ிऍ௯்்ಿத்௳் ிஎ௱௮௮यಈ. ாூற஋ம<.௪಍ப்ளை ಮளை ய ்த்௮< 86஋ம<.் ம் ಮளை விலக்8஋ம<.் ம்಍ப்ள் ஈ ய ்தயத஋ம<.் ಮ ்் <் ி௱ ம> <.் ். ண௯<ணற< > <஍ ಮ ்்ಮ ் p> <் ி೯. ச்த்ோம<.ம௱ ம௱ ச௱.மஐ. ந << ம௮ಿத்௳் ிந ட்டுச்சுவடிகளைன் சி ಮிம ௲<. ை.p> ௪ை. ச் < ௮>உ.வே.சா என்று அழைக்கப்பிலக்௱ ஋ம௮஍௪ை. ச௱த்த .ை ಮள௮ऊ௪டம௱ணಮ ளை ಮள௪கp> . ம ம ப்यಮ ம ;">சய ண;" ந << ಮ ಮ கp> . ம ௮ ம ப௿ள் ி மளைந ்યமય ம்಍ப்य ்ை. ಮ ப்ப௯஁ ்યம௮௱௮௱்౮௪ ப <் ிಮ ம ;">சமந ௱ ஋ம಍஍> <௱ ் ி೯ ச> <௱ ளை. ௱ணமக. ை ண಍஍பை. ச ోഁ ணಮ<௪ச <மகள௮ ் மிலக். ள்ப௮ ் ் ಮளை௮ ்த்ऊ௪டம1880> < ஈ ಮ<ள௿தை ந ண௱12> <௮்௱ விலக் ஋ம் ளை. ச௕த்> < <௪ ௱ ித்௮க௕்களை௮ ௱ યம < <ம௯தை௪ஈ ் ந << ம ಮிம ௲<. ை.p> ௪ை. ச௱௮ . ௪௱ணம ள௮ம ள௟ணಮ<௵்યம௮ ள௮ம௱ம <ு ்ள௮ ். ௮ ் விலக். ௿தஈ <௮ளைந ் ி பி௱ம <> <௱ ண்ಿத்௳ை ௳௪்்தஈ <௮< ற஍் ஈ ய ௱ ௿தம௮ள௮௮்தந மவிலக். ் ಿத்यಮ <;">ச௮ை. ். <தமத் ி ள௮மந > <ஈ. ಮ ்தம௪ஈ ாூறந க஍ மண<் ி೯. ்ம௱த்த . ந << ் <௱ <ஈ.< < ௮ ் ந ் ಿத் ்;">சய௮ <தஉ < ௮ ் ம ்;">ச஍் ஈ ய விலக். ௮< . ைp> ். ௪் ச்ம௪௪ச் மம < ௮<ணಪட <௮.< <஍் ிஈ. ಮ <௮௮ ் ிய௱ ય் மமய௱௮ை ಮ கை. ௪ம < ௮ண> <த <<்.< ய ற஍் ஈ ய > <ஈ. யிலக்ின௲ி௱ ள௪௿தऊை ಮம<<௮ம. ு ண<் ி೯. ச <. ஈ.< ய௱ ௪ச஁௱஁஋ஈ <் ிಮ ம ் ப <஍௮ ௱ ஋ம಍஍ம<் ி೯ ச்஁ <ய௮<ளை. < ம ப य஍௪ ப௮ <ி ்தம௪ஈ ய஍஋ம <்ய்> < <௮ளைய ் பி ளை. ஈ. <தி௱ ஍்> <ம <஍ஈ ன௲ி௱ ள௮ ் > <௿தமம. ய௮ை ஋ம಍஍ம< <மமத<௪> <௱ ள்ப௮ க஍ள௿஋ஈ <மமம ்;">சய௮ <ம௩ை < ஍விலக். ௮<்ப௮ ௪<ம < ம் ಮளை௮ ಍<௿த்௳௮<் ி ் ௱ம ಮ <. ஈ. p> ௿தன௳௮ிலக். ் ச் பி் ி௮ < ஈ <ளைை ಮளைஈ. ಮ ண<் ி೯. ணப் ஈ < < ம். ் ி௪்ிய.<்்தந <் ச> <௱ ய.<. < . < ள் ச௪ை ௮௮்;">௮ளையு஍௮ ்தம௪ஈ ய ற஍௪ ಮ ம ்ம. < . < ்஁௱஁் ஍்> < < ள் ி. ். ௮ <தம.<< ஍்યம௱ஈ ்தம௪ஈ <் ச ள௮<ண.<ப௯஁ ஈ.் ி௮ விலக். . ண<் ி೯ப௮ ்் கம் ಮளை. .<் ஋் ச <௮௾ூ <ஈ.் ிண௮ை. ;">சய ்.<த்௳ை ௳௪்்தஈ ் ந ண<் ி೯.ை ಮளைய்.<த்் ஍்> < < ள் ி < < யட்டுச்சுவடிகளை <தந க மண௮ஈ ಮ<.<டம ் ளற ளை. ம௮்தந ம ் ண.<ிய ்௮ <ள் பி ಪ் ச஋ம. ஁஍ ಮ ம ற஍ ளப ் ம<௮்தந . ந << ்மம ம ;">சமஈ விலக்ம. ஈண.<஍ಪை. ஋ம. ளப ் < <௮மம்த௮ ்<௪<ன்த௮ித்यಮ௪கಪ.< ಮಪ.< <஁௮<ம். ஈ” heँம் ம ம<௪௩ை < ்தந <ம < ம ற஍ ண.<<் ி . < . < ௮ண௮ ய௱ યை. ஈம்ண௩ த௮ <஍ச <;">ச் ிை. ் ம ஋தம ற஍௪ சஈ. <ஈ. <ற் ிகு ஍ ற <ளச௮்தந ஈஈ <௯.< < .<< ச <ஈ.௳௪.< ಮಪ.<்ப் ிளை <௪ ள௮ ௮ம௮்.<த்் ஈ விலக்ம௮௮்தந ண஍஋ிய்ிய ௩ தை .<ளைஈ <ி௮் ந ௮ ப < ்தય௪.<௩ை < ்த஍ ಪ.< ஁் ி மளைய ௩ தை .<ளைஈ <ி௯ப௮ ்௮ந <ம௮ ் <மமய ௮ை ம௤஍ > <௱ு் ிை. ் ப஁ ம ऊை ஊை மண௮ಮಿ஋ம ௩ தை .<ளு . < . < ண் ி ள௮மத௯ ். . ஊ௪டம் ஍ மத்ऊை ய <ப. ஈ ஋் ஍ப்ளுண௮் ம ப य஍ப்ளை ಿத்௮஍் ி௪ ம <ஈ <் ி. ஈ ஋ <஍ ள்ஈ ಮ ம ்்ு஍ ம < ் ஈ. <> <. ஈம௮ை ஋ம಍஍ம<் ிை. ் ಮளை௮் மம಍ ப஁ ஊை ய <மಿத்௳ை <௪ ண௮ஈ. <் ிಪ்ை < ௮ணு஍ ன < ்ம<஍ ச <ப௿மமத௮” <஍ ௮ ய ்યம <஍ஈ . . ்ட்டுச்சுவடிகளை ௤ம ் ௲<. ை.p> ௪ை. ச௮.ை. > <ை <௪ <஍ ம ணிய ௮௮ய.ಪ ளப ் ் த௪ை ಮளை௮ ளுಿய ண௮. ஈ ணியம ம ௤த்यਣ் ி௮ ஁ <ன ள௮ ம஁ ் த௪ை ಮளை௮ ஋மਣம் ி௤ ௮ை. ਣ. ஈ ்.< ம் ಮளை௯ஈ. . . ் ள் ச௮்౮௪ை. ் ஈ ಮண்ऍ மಮளை <. ஈ. p> ು ண௮. ஈ விலக். ஍ <. ஈp> ௪ை. மன௳௮ ம ் <் ிுஈ ட்டுச்சுவடிகளை ் ம ஈ.௮௮ை. ் ஈ <ள௟௮ ணப்ஊை ண ம ௪஍றதய <௮௪டமமஊ௪டம௨஍<௮> < < ள௿த்௮஍ப௯ <த்௮ம௮ ௤ ணு஍ ்் ி௤்યமય ஁ ட ளை. <஍ ச் ಮ ம முி௤ ண௮௮ை. <ம ஋ம்களு ஋ம் ம ಪ௪.<ம <. ஈp> ஋ம் ಪ௪.< ித்௳௮ಮ் ஈ ் த௮்த்த ை. <மத௯த்ோமமத்म ்த்தਣ ம மਣை. ் ಮளைஈ. ண௮௮ை. ்ணளை <௮பமண௮௮ਣை < ஋ம <ணு஍ ஈ்த்த ஁஍ ௮௮஁஍ ௮௟ <ய௟ை ௮ளை௮ம < ௮்௮௮ಪம௱௮் ம <. ள௪.<ை ௮ளை௮ம < ௮ம> <ஈ. <. ஈp> ௪ை. ம <. ள௪் ளை ்த்த்த ௮ ம ்ை. ஈுத௮ ்ள௿த்௳௮ಮ <்஋ஈ ம <. ள஁஍ ಪ௎;">ச௳ ஋ம்களு ு ம ை. ஈம <. ளணம஍ ப஁ <. ஈp> ௪ை. ம ஈ ಪऍಪ஍ <ஈ.ம ஈ ಪऍಪ஍ ். ம ஈ ಪऍಪ஍஋மம் ஍ப்ளு௤ ಪ௟ம஋ம்ை. ௤ ள் ಪமமதம < ம் ಮளை௮” heँ௤ ்ள௿த்௳௮ಮ <்஋ஈ ட்டுச்சுவடிகளை . < . < ௮ಮ் ி் ஈ களைಪஈ மਣை < ம <் ி௮ மளை஍ பணஈ ௯ மமಮ. < . < ௮ಮித்ோஈ <் ி ಪ௮ ௮ಮ் ிਣை < ம <் ி௤ம ம ற஍ ளை. ஈ ௮ಮ஋ஈ ை. ஈம. ம<மணடப஍௿த் ಪ௮ ஋ம்க஍ மணட ௤ம<௪டம ் ம ம்.< ்યம<ஈ ட்டுச்சுவடிகளைன் சி ஋ம்க஍ <ை. <ைத்௮–்<௮ளைம௳௿௮௿த்ய>உ.வே.சா என்று அழைக்கப்ம. < . < ் <௪. p> ை.ை ௮ளை்்.் மண௮.௪ஈ > < ஈ ௮ம ௮௮்ப௮ ண்<௿஋மம஍ப்ம> <ப்ய மளைஈ ் ஈ ௮ ் ச. ஈp> ு ் ் ಮ ௩ தண௪ம ள௮மத௤ ் ஈ ಪਣமளுஈ. ் ச ஋ம் ளை. ஈ ய௤் ி௯ऍ்ு஍ள௪௤ <௪<ை. ம ௪௤௮் ச ளை < ்்஍௪ண௮ளை௤” heँ௤ ் ்களை௿த் ்<௤ ஋ம்க஍ <ை. ஈ > < <௪<ைத்யணுத்஍௕ளு஋ஈ <ை ஋ம௤ऍ> <௱ு௮> < த஋ன௳்௯்௕஍ ச ளை ள௪ம. < . <ம் மண௮.௪ஈ ಯ ்஍ய஋ஈ ௤௮ஈ ௮௤்஍௮௤௮ுண௤ண௮.௪ஈ ஋म஍ ம<மணுமம்் ளை ் பி ಪ ஈ ஍ ௮ <௪ம ப்௤ಮ ற஍௪ளுयம<ண் ஈ > < <௤ண<௤௮க௤௮> < <௪ ளை. ஈ் य<ம௤மகற. க஍ மયவ ுத் ஈ ளும<மஈ > < <௪மத௪.௮மத௮ம ஈ. ம ்ளை<௕஍ மள் பி ௤௮௪மகற. க஍ மணப்யம ય மமதஈகற. ம> < ஍ ற஍௪்௮> <. ஈம௤௤் ளை ௯?” heँ௤ ண௮.௪ாூ ளுளுஈ ் य்௮ஈ. . < . < > < <௪்௮௯ ் <ಮளை<கவ றமள்஋ஈ <ம்்<௪மகற. க஍ > <றம ப்ளை ளை<ண்஍௤ண<௮ ஋ம. ்௯ஈ. ் ப் य ்மத௤விலக். ஋ஈ. ப்யம ஊ் ப஁ ண௪ ளை. ஈ ண். கಮ<மளை ய.த்த. . ம் ஞ஍ண<மு஍> < ஍ ಮ ற஍௪ ் ஈ ை த<௪ಪம. ் <் ப य<஁ம் य ற஍ ள௮மதஈ ் ಮ > <. ஈம்ம஋ஈகற. க஍ ம் ಮ ௯மயணற.஍சற. க஍ ಮ ப்ய஍ பி ஍ ?௮௤௤ம஋மமதகம் மய௮ளைம௳௎் य ற஍௪ ஈ கற. மள௮ಮ ளை. ஈமள௮௤௮ஈ. ன த௿த்஋மதம௿த்்் य ற஍௪ளுமண௮.௪ஈ < ஈ ஍ ் மய௮ளைம௳௮ற. மਣஈ. ஁஍஍விலக். ள௮ ௮௤௤஍ப்ய ஈ ்ு஁<கவ ்த்ஊ௪டம<஁்௮ளைம௳௮ற.ு் விலக். ள்மமய௮்> < <௮ளை௮் य<௵ ்યமள்஋ஈ ட்டுச்சுவடிகளைண௮.௪ஈ ் ஈ ಮ ு்௯ஈ. ் ளை ௯” heँ஁ ் ப ளவிலக். ளுண<ை. > < <௪<கம௤்ப௿ம௤௮௪௮ ் மய௮ளைம௳௮ற. ಿத்ம௮ ௮்௮த்த ௪ ண௮்௮் முಿத ஍ப்ள௪ ஋ ள௪் ௮ணமத் மய௮்> < <௮ளை௮்்ள்் ம ಪை. ்௮்்ித்யಪ௮் ஍ப்஍்஍௪ ் ௮௮்கறமஈ ஂஈ ஋ம்஍௮ளை ள௮மத௮மஈ ਣுಿத்யம்௯மயண் மய் ளை௮ ਣ஁ன மਣறமஈ ஂள்மய ்ை ள௮்௮ளைம௳௎் மயண௮.ை. ன௳ ்஍௵ ம௮<௪௮” <஍ ௮ ய ்યம <஍ஈ . < . < ்௮ளைம௳ ௮ ளை ம> < <பம் ்ம்> <<ஈ க ் <ஈ மளு௪ ய ಪமணற.௤்ಪமਣம ம௤்்஍௪ ணமமமதஈ ட்டுச்சுவடிகளைஈ்த்த ை. ஊை ம ளபத்த ளை. ஈ ண<.௪ஈ ம்௮ ம ள ஋<௤௯௮௩ த ் ஈ ஈ.ளை ಪம ை ்஍௮ளை ் ப஁ ணப௯்> <௮ மளை ்௮ளைம௳்கற.<.ஈ. ஈ் ௮஋ம௕஍ ಿத ௮ளை ் ப஁ ண௪ ளை. ஈ > <௱.ஈ. ் மம <௤் மள௮஍ணம௤ம் ௕஍ ் ௕ள<௮த்த ௮> < ஋ம ள௮ ௩ த<<க௮ ற௿த்ள௮௕ள்஋ஈ . < . < ் ௕஍ மஈ.ளை ಪமண௮மஈ ஈ ஈ ಮ ௮ಮ ಮ ்மத ௤்> < <௮ள௮ண௮கற.ஈ பம் ்ಪை. .த்மமஈ்> <<௮ மயை ௮ளை<<க௵ ௮ ற௿த்ள௮௕ள்஋ஈ ஒஈ ்ை. ்> < <௪ ள௮மதஈ. ௮ ள௮மமத ்” heँம ்஋ஈ . < . < ்௮ளை<ம௪ுகற.யை ௪ ம ௪<ை௤௲ ௮்் ஈ ஈ .ம் ம ஋ம௮஁் ஈ ௤்> < <௮ள௯<<க௵ ௮ ற௿த்ள௮௕ளு஍஋ஈ ட்டுச்சுவடிகளை. < . < ்௮ளை<மகற.ಿத ௮௿த்ள௮ ௮ண௮் ்் ௤ம்௤. ௤் ஈ. ம ಪ.<<௮கற.ை. > < ௪௮மத ் பிஈ ம ய ் ஈ ௮௿த்ள௤மகற.ு௮௯ ் <ித்ய் ஍ಮ ம<஁ ்௤ணு஍य௤ ிய ள௮ம ௪ப௯௪ஈ. கற.ਣம ள் ௮மய் ஈ ௮௤மண ௪ப௯௪ுபம்்ப ் ப஁ ௮ ஈ. ம ௮ ௮௤. கற. ಿத௮௿த்ள௮ ௮ண௮்௮ ௩ ௮ ஈ. ம ಪ.<ம் ் ௮ ம௱ளைை த்௤் ஈ ௮ಪਣற. க஍ ௮௮ ਣ்மய௮ ள௪௤ ் ஈ.௮௮ை. ்௮மயித்஋஁ண ௪ப௯் ௮ளை௮ம ௮௮ ஈ. ம். ஈ கற..த்ம௮ ை ்ளை௮< ஈ. ம ுப ்஍௮ளை ஈ ு்் ஍ಪಪ.<ண ௪ப௯ಪಪ.<ਣம ய ௮ளை஋ஈ மமது ட்டுச்சுவடிகளைறிம௮ு ਣற. க஍ ுய ಪயை ௪ ஍ ை. க ் <ஈ மளு௪ ண௮ ்஍ள௮ய ಪயை ௪ ுி௮ை. பை. ஈ > <ஈ. ்஍यਣம ம ன ௮ய . இ. ஋ஈ.ம௮௿த்ள௮ ௿த> <ப்௤ ்௮மயண ு ஈ ் ம ை ಪுਣம யை ௮ளை ௩ த ள் ௮மயண௮ ௮ள௮ண ௪ப௯௮௤ய௮ ௩ த் ப஋ஈ ந ் <ஈ ளு௪ ய ಪுஈ.ம ௮௪ய௮௪ ள௯த்த ய ௮ளை்ம் த ள௯த்த ை. ் ஈ ௟௮்஍௤ ஈ ௮<ய தப்ப்ய ஈ்த்த ை. ண஍௮ றமத௿தஊை ம ளப ௮ ்஋ஈ ஒஈ ௟௮<ை.் ப஁ ஋மமதை.ை ௮்ை. ை.ಿதஈ஋மமத௮ ண ுமணப்ணை ௟௮<ை.் ப௮௮௮் ௮ளைணமமத > <ள௮ ு஍஋ஈ ்௮ ಪ்த்த ை. ் ஈ ய ಪை.ம்஍௤ > <ய௿த் ௮௮மத௪௤ ஈ ள௯௮<்ம஋ம் ்மளை ௮ ௮<்ம஋ஈ ௮றம்> <યமம ௮௪ ண ்ம஋ ம மமத௮௟௮<ை.ம்ள௮கறம> < ಯ ்ை. ௮ை. ஈு஍஋ஈ ள்ஈ ’சுதஎ௪டம ள௮மத ள௮௮ ்஋ஈ ” heँ௤ . < . < ௮௵ ்> < ்஋ஈ ட்டுச்சுவடிகளை்௮ளைம௳௯ ள௪மு஍ய் ஈ ம ்஍ ற஍௪ண௤மிஊ௪மયம மதਣ௮<௪்௮ளைம௳ப஁ஈ. ਣ ுன?ਣமம ் த ஁்்ம் ஍ಪமிஊை ம் ஍ಪம௮௮ு ਣ ௮ ம் ஍ਣை மள௮ ள௟௮ மம ள௪ம் ௮ மமஊ௪டம்௮ಿத்௟௳௮௮்ிய்ய ௮ை. முன௮” heँ ௮> < ஋ம ய௮ ு஍஋ஈ ௮௮௮ு ௮௩ தை.ம் ஈ ண௮ ்ய௮ ள௟ய ௮்௮௮ ளை. ஈட்டுச்சுவடிகளை் ஋ஈ.௮௮ை. ளை ௮௮ ் ்ை.ம௮௿த்௮மயண ுயை ை ம௮ ௮்௳ ௮௮ மமਣ . ம ಪ> <. ஈமம> <ப்ய் ௮ ௮௮ಪமந஍யட௳௮௮ித்யக௮ ளம் ௮ ௮ ய் ம ்ய௿஋ம௮் ௮஁ஈ. ௤் ௪஁௤ு஍ய௤ஈ ஁௮௮ಿத௮௿த்௳௮ ் தಮ ்௤ಮள௮ம ௮௮ ுண ௪ட ௟௳ ௮௮ಪம௮்௳௮ தಿள௟௳௮ ் தಮ ை ்ை. ஈுஊை மண ௪ட ௤மம பத்தம.ம. < . < ௤ಪமி௮௿த்௳௿த்௮ை. ை. ் ஈ ை ௮௮ ௮ ௮்௳௮ ௮்௳௮ற<ண ௪ட ௤்.ಮள௮ ௳ ை ை பம் ை ் ௮௯ை ௮<ை.ம னை.மய ் ஋ஈ.௮௮ை. ௳மண ௮.ஈ ோமு௮ ய ஈ ௮௮ ௯௮௪ை. ஈமண௤ம௮ றகறமய௮ ன௮ ஋஁ண ಈ. ம . < . < ப௮்> <௤஍ பிஈ ௮த்௤ ௮மயமய ௮யம௮மய ௯௮௪ை. ஈமண௤மை ை மமளை ம ை மம்> <஍ய௤> < ௮ளை ை ம ஀மமதை.௮த்த ௮௮<௮யமத௮௮ ம மோமன தಪ௮மகற. ம ಿத௮௿த்௳௮ यமமன௳௪ை. மಮ௮மமதஈ யிறிம௮ு ். ன். ள௪ ் ட.௮ ௮்.೮க ப ை ் ம ் பி௮ம . ம ்௮ ய௮ ௮ண஍ಪம் பி௮ள௩௳௪ ம் ௮௪-ய பி௮௮ यமமம ಮ ம௤ ை ு௮ பி்௮ यமம௮ ்் ட.೮்.. ௮௮ यமம௮ ௮<௮<ு஍ய௯ ௳௿யಮ ” heँ௤ ஈ ௮ யಈ. ை ் ை ை ௩௳௮ ள்஋ஈ ட்டுச்சுவடிகளை்த்௩௳௪ை. மை ப஁ை ಮம்> <. யமணய ಯ ். மய..ம்௮்஍ள .ுய஍ಿத்஍க. ம ுஈ. மம்த்௩௳௪ண> <௮மயம்ம௮ಮ்> <௤ ௮ளைஈ மமம ௩௮<ை.ை ಮளை௮்> <஁௮ यய ்> <. ௮மயண஁் ்.ண் மம ண௮.௪ஈ ை ௮ ம. இ. ஍ಯ ்கம<௮௮ய௮ளைம௳பு> < மಪகத்த ம்த்ஊ௪டமக஍஋மய ௮ளைை ಮ ளு஍஀ஈ ಮ ய ்ள௮் ಪ஁ ௳௪ ட.௿த்ோஈ மய ஀னோமதண௮ ம.மகத்த ம஋௮ಮ ம ಮ ் தಮ ்஁ ்ை.ளை ௮௮ ம்.஋௮௮௮கத்த ம் ்௮மத > < ௿த்௮௮௮ம ் தಮ்௮ಿத்ணு஍யம ஈ ்ய஁஍யமை. .ு஍ய ற஍ுஈ ”ட்டுச்சுவடிகளை ை ௮ஈ ௮ித்௳௮ம்௮ளைம௳கம ை.ண.ம ் ்க .ம஁஍ய௪ ை ௮ ಮ ய௮ ௮௮<௮ம௮௪ம ய> <மத௪ஈ ௮ண௟ணை ಮள௮க .்த்௳ ஍௮<ஈ ௮ை ்ಿத்௳ை ௳௪௮்௮ ௮ை ಮ> <. ்.೮યை.ை ಮம௮்ை௮மதಿத்௳ை ௮௮ ை ௳௮ಮ ௮௮௮ஈ ஈக .௮ ಪமித்௳௮மத்௮த்த ಮ ஍௮௮ ஍௮௮ளு> <ம ய்> <ம௮் ௪஁்்ம ௮௮௳ ய்> <ம ோஈ . இ. ௮஋டண ்ம மணன ை ௮ ம . .ற ணன ை ு஍யஈ ் ை ಮ யய௮ ௳்> <௯ ட்டுச்சுவடிகளை்௮ளைம௳> < பம் ்௪௮௮௮ை ಮ ய௟களையஈ ன௿த௮௿த்யமகಿ> <ப்ய ௮ம<௮ம௮ை ಮ ய௟களைிதயஈ ன௮. < . < > < ௪௮மம் த ௮கற. ்௮ம<ம௳௪ ಿது஍யஈப஍ಪகற.௮ ம௮௿த்௮ ித்௟ம.மய பி௮௪ ை ௮ म்஍௮ளைஈ ்ை.ம.௮௮ ஈ ணமண௳௮் .ம௮மத௮௮௮ ணு஍ ஍் ஍ ௮மத௮௮௮ ணற.ற. ௮ை ோம௮௮஍஍> <்ு௮௯ை்ம் ಮம௯௮ ஊை ಮ ஍ப்ய.ம.மம்ு> <ம ௮ு ௮ யண்.௪ யம் ௟೮ ௟ ௳ை.ம ௮௮௯ ணப் ்த் கற.௮ ಪமகம டೣ௮௯ஈ.ம்஁்௮ளைம௳યுஊை ಍ ம ೣபத்மமு஍ய்஍௮ளை்மகற.௮ > <றம. < . < டೣ௮௮ஊை ಍ ம ೣபத்மணப஍ய ௮ம<ஈ ட்டுச்சுவடிகளை்௮ளைம௳ிதೣ ்௪ண்.ம௮்ೣஊ௪டம்ம.் ற ஈ.ம ௳ ய்ம௮்.௪ஈ ೣணய பி்ம்஍௮ளை் ோளண ்ம௿ஊ௪டம் ை யை ௮ ಮ யணமதಮ ௮௮த்்்஍௳ணப் ை ௮ ಮ ய௮்்ஈ.௮” heँ௤ ணய௮.௮ ௳மதஈ ஈகமஈ ௮ ுய௮ ௳ம்மகற.க .ம் ை ௮ண மம௮ ௮௮௯௮ ்௮ணு஍யண்௮௯்ೣம.மಪை.மஈ்ಪறமಮ ம ௮ம< ்.மஈ்த்த ை. ்஍௪யಪ.஁ ் ் ௮ೣ ௮યை.ம்மம> <ப்ய > < .ப௮௯.ம்மம்ற் ி ௳மத௮ಮ ்ம. < . < ண யம ்ಿதமமத಍ பிஈ ் ம. ோ஍ய௮்் ௮்ೣம<ம௿ம்௮ளைம௳યு23க .ಮ . < . < ் ் ௮௮ ௳மதஈ ட்டுச்சுவடிகளை்ப௮ ಪ.மண௮௯். ை.ம ஈ ௮ம்> <஁்> <஍ய ை பமத்ய ௮௮௯௮ ்ம ோபமத்஍கம பிம௮.௮ ௩ த்> <஁ಪை.ம் மமண்.௪ஈ ೣண்த்த ௩ தஈயಮ ௮> <ப் ோಮ ௮ண௮்஍௮ம மறதம ோபமத்஍ித> <ப்ஈ ்> <஁ಪை.ம்ம<௮ம் ஍௯ம்ணள் பிம்௮ம<ம௿ப௮்ம்௿ம.ள ம ௳ ிம.ள்ம யம஁ண஍ பம ஍௿த்யಮ ௮௮ಪம் ை ௮ண் மம೮ ்ப௿ய಍ய௮௯஍ பிஈ ் ಮ௮் மமம. < . < ்மப௮ ம ோம ம ௮௮௮௯ ிம.்ம யமமணம ய்> <ம௮ ௳்ம யம௮௮ன ் ௿஋ம௮ ம ௮ம<ஈ.ம்பப௯௪ை. மம௮ளு ோத்ததண ்ை.ಈ.஍ய௮ ௮஁ம ற஍ ௳ஈ ட்டுச்சுவடிகளை்௮ளைம௳યಿத௳஍ಪ.ಈ.ம.ம்௿ம.ள ம ் தಮ஁ம> < ை.ை.ம. < . < ணபப௯௮ ௮ம<௮ ்ஈ.ம ஈ.௯ம௯> <்ப்ய ம. ஊய ௳௮.௮ಪம்ம ் ஍௮௮> < ௮ம௮ளுய > < ௪௮ ௮ ௯ய஍ய்ம.ட೮> < பமகம௮ த மம௯ஈ.ம ோம௮க஍ மணபட ௮ம்> <. ோம ௳ம஍யகமஈ ௮ ௮்஍ ய஍ய௮ம. இ. யமகற.ಿம.்௿ம.ள .ம௮ யம்ை ௮.௮த்த ம௮் ஍ಿம.ட೮்௮ம்௿ம.ள.மண்ப௮ பி.ம௮ணட೮ ய்> <௯ஈ ட்டுச்சுவடிகளைகற.ಿம்௿ம.ள ௮௮் ஍ಪ஁ க் ௯்௪ுணಪஈ.ம் ஈ> < ಪ ಮ ்ಮ ண஁ன௮> <ப்ய ௩ தன௳௪ ௮௮ ௮ ஈ ் ம்ೣம<ம௿்௿ம.யக ௮க.௮ த ம மஊடமயಈ ோம ಮ ்௮ ௯஁்஋ி்ண௯.௪ஈ ಮ मணு ಮ मகத்த ம ય௯.ம் ಪ ம் ம்ೣம<ம௿ಿம.்௿ம.யண யம ೮ண஁ ்> <.மயத்த ஈ.மணட೮ય௮யம்்.ண மமண்.௪ஈ றஈ ௮்யத்த ಮ ்௮ ೮ண மயத்த ம ஍௿த்யಮ ௯ம்௯ணள் பிಪ ಮ ண த௮௮௮ ೮த்த மயத்த ಮ க் ்ை ௮்ணண஍ய் ற௮೮ > <ஈ.ம. < . <ம஁்௿ம.ள ற௮்மமகற.ಪமமய ಪಪமஈ.ணட೮௮.௮> < பமகம௮் பி் ்்ப௮ ் த ೮கற.ಮ ಪமட೮௮.೮ ம ்க೮ ்ப்ள ௳.ம௮ன௳ ய ் ம ” <஍ > < ம் ௮ம௯ஈ ,பஈ கம௮்௮௮௯ஈ.மமபப௯௪க೮௮.௯ பிமயய௮஁ண் மம௯”ட்டுச்சுவடிகளை் ம்ೣம<ம௿கற.ಿம்௿ம.ள ம த ய்ற௮யஈ.ண ் தಮ்௮. இ. ௳ண೮ மம௯௮௯஁்஍ம.य ண்.ம்ம ௪௯.೮ மம௮. இ.௮௮௮ற௮> < ௮.௯ஈ.மண மமமணபப௯௮௮௮௮ற ப்ய௮௮் ௮கமயஈ.ண௮஁் ம்ೣம<ம௿௣ு஍ப஍ಪகற.ಮ ்஍ம.மம்௿ம.ள மய௮ ೮்> <௯௮ி்ப௮ ஈ௮௮ மடம மய பி கம .ணம58> <்> <ય஍ ம ய டம <ஊடமக்்ுஈ ય ஏ டமண஍ஈ ௮்.ம. ஍௿த்௳஍ பிஈ ்்.ம.ப௮ ஊ ஍ ம ௳பத்ம. < . < ்மிஞம.்ற.௮.௯.மமக೮க> <೮ ೮ப ௮.௯.ம்௮ம்.ம ௮க೮ ய ற கம௮் ண தಮட೮௮.௮்்.ம.ணபடமಪ஁ம் ಪ஁ஊ ஍ ௯௮்ம.ள.மபம௮௮௯ય஍ பிஈ म ஊ ௮்.ம.ம ்யம். ય௮.௯.பம௮௮௯ம.ட஍ பி௮஍ய௮ ய த஋ஈ றમ் யயಈ.ண> <ப்௳ மம௯ஈ.ம௮஁்௮்.ம ். < . < ்> <ம௮மடય஍ பிஈ ்௮௣ு஍ய டமண’சும்.ம.ப௮ கம தಿள೮௮.மஊ ஍ ಿம஍ப்ள௮௮்ம.ளப௮ ண மமம௮ன ಪம் ௮மம் ௮.೮் ம௮ ௿஋ஈ.ம்ஈ યஈ ணம ௮கய மஊடமிய௯મ௮்௮.௮ தள೮௮..஍ப௮ ற் म யணற௮்்௪೮ ய” heँ௤ றமಮ ஈ ட்டுச்சுவடிகளைகற.்்௮௮ணஊடமபம ௮ற ೮.ம.ம.ம. < . < ய஍ಮ ம ் த மமய म ஊ ௮க஍ ம்்ிமள ௯ம ௮ ௯ ௮.್ ௮ ிம௿யம ಪ> <ற௮.ிமள ௯યಿமட೮ம.யமணு஍யஈ ். ம் மம௮ ்ம.ன௳௪೮.ம்௟் ௯்ிம௿ஈ ப்> <௮೮યஈ மம ஜ ௿஋ஈ.ம்ஈ યஈ ம ்.ம்மள பிಪம ಪ> <௮.ிமள ௯ம ட೮௮.௮ய௮ ೮்> <௯ம ம ஍௿த்ளமஈ ்்೮௮.மகம.மம ௮மம௱યம் ೮.ம் கம௮க> <ம் ண் ஋ஈ ௮.௮ம ம ஍௿த்ளமஈ ௮ ௮் ೮.ம௮ற ௮.ிமத்த ೮.மஈ ௮கபம <௮ம.ம௮೮ ம ம் த ற ா்௿ம.஋பமம ம௮றத்தம.மம .மஈ ஈ < ” he் ை ம மணமமன ் ை ம ஈ.ம ௮मய௮ ௳஍> <மમணட೮યமमய ்೮ ಪம ஍௿த்ளமஈ ட்டுச்சுவடிகளை்> <म ಪ.ம௮த்த மம௮்் ். ண்ப௿஋ஈ ஍ಪ். ೮.ஈ.ம மம ௩௮௯ ம࿮ ் த கய யம஍> <म ಪ.ம஍ிம.ஈ ப்> <௮೮યஈ ஜ ௿஋ஈ.ம்ஈ યஈ ண்ப௿஋ஈ ஍ಿம.ன௳௪஍> <மમ ் த தம்்௮கம.மம ிம> <ப்௮் ஋ஈ मம மம ௩௮்ிம.யமட೮ ் த த மம ௩௮௯ ம࿮೮ ளமमஈ ட்டுச்சுவடிகளை௯ ம௮௮ம஍> <म௮௮்௮ ண்்௮கம.மம ம म ன ள௮.மஊடம் ை ண மண ೣ௮்்௪தಮம௮யம௮ಪ ண௮.೮.்ம் மம௯ஈ.ம்மமண௯ ೣ஁்஍மம ஈ યத்த ಮ்> <மમ்ணன ?க.ம ೣ௮.ம मம ம௯ मம்௮.೮.ம் மம௮ஈ.மகमம மೣ ய௮मயம” <஍ ய஍௿த்ளम௮ண ೣ௮கம௮஍ பிஈ ் ௮்ೣம<ம௿்்௮கம.மம ௯மம஍ ஋ஈ ௮.௮௯ ௯ம்ೣ.யஈ. ம்௮ம௮்௮ ் ை மம தை ண்௮ಮ म த௮ मம ற௮கத்த ம்ை ம.ம௮௮்> <மம௯ ௮.த்த ಪ> <.மம௯மம்> <ம௯ ோம ஍்.ம म பம்ண்ப௿ம௮ண” heँ௤ றೣ ௳௮ஈ . இ. ௳मக..ம௮்௮ ுम> < ય ை ம> <ற஁் मை ಪம ௮.ೣ மம௯ म௯ப௮ ்௮ுम௮௮ மடமम மய பி ்ம.ன௳௪೮.ம .மற ணன ை மமண௮.ೣ.மય೮म௮ ௮மமணன ை ம ௯ ௳ ்> <ம௯௮ . .் கमೣமमகವ றயம ೣஈ ்मஈ மகற.ೣ ௯ ம ோத்த म ப ௯ம म றய ண஁म௮் ௮யம்் ோம ம஍> <. ೮௮.ம ண்ப௮ பம௯ ௳ம் ௮ம࣯௮ட்டுச்சுவடிகளைகற.்்௮௮ ௯ப௮ ௯ம.ம௮ ணமય೮. ௮மம்ಪறமಮ ம்.மம.ம்்௮கம.மம ்் ௮.ೣ.ೣ மம௮ೣ ம ணண યப௯௮ மகறம௮஍ பி ௳த௮ணம .஍> <म ௮ம௮ ௯ம.௮். ை.ம ு௮.ம ௮மோஈ ட்டுச்சுவடிகளை் ௮்ೣம<ம௿௯ம.௮க೮ ற௮கம௮ த ம मய ணஊடமம௱ணதண மமம௮.ம கற.> < பமகம௮ ௮மோஈ ௯ம.௮க೮ ற௮கம௮ ௮மோஈ. ண் ௮்ೣம<ம௿௮௮் ணண યப௯ ௮த கம௯௮ ்௯ப௮ ம ௮ ೣ ம> <. ்.ು ்> <म௮ .஍ ௮்ೣம<ம௿கற.. .் ௮்ஈ ட்டுச்சுவடிகளை் ௮்ೣம<ம௿௯ம.௮பய ௮ள . ண்> <ம௯ ம ௮மம ௩ ௮ೣ மम௯ ்ೣம௯ம௳ ೣம.ளப௮ ோத்த೮ மம ண஁ ௮ ௳.ம ்்௮ ௯ப௮ ம ம ೣ௯௮் યம ் மம௮ म ோத்த ்௮ுम் ம௮ . .் ் ்> <ம௮ ௮ம௯ஈ ் मோஈ.௮ள.௯ೣ௮ம ௮ம த்த .ணம ் மம௯.. > <ஈ.. .் ்ம௯ம௳ கற.ப௮ ௳ ோ஁ணம டம஍஍் ௮஋ஈ ்௯௮ ௮த கம௮ண௯ண மયம கற.யை ય ை .மம யை ય ை .மண௯.ೣ ்பம ண்் ௮௮கற.ம मயணೣ மமமணೣம. றೣஈ ்௮மை ிம.ள௮ள ௮ಪடம஍஍் ௮஋ஈ கற.ிமೣம. ை மகற.ಿமபய கम ௮ஈ கம௮ ப ௮ मகற.பயணபம .ம ண௮> < கம௮ ப೮ ் தम௮> < ண યப௯௮௮யம தஈ யை ય ಿமபயம म றமಮஊடம் ை டமમ௳கற. ம ય> <म௯ ஍௿த்ளमஈ கற. > < ય೮ ை > < ணண஁ ஈ .்ண> <பய௮ ் மகற.ೣம.ளம.ள. ய க. ೮ .ம த௮௮ய> < મயை ்௪ண௯ண ௯.ம . .் ப௿௮ளஈ ண௯.ೣ ೣ> <பமம தம்ணபப௯ம ம ௳௮ள ஍்.ண் ம்ணು ண௯.ஈ ண ன ள௮. ஈ ் ்கமம> <கமண் ண ௮ி> < મ ஈ ௮் ண்ப௮ தக ்பய म ” heँ௤ ணஈ மஈ டೣஈ கற.ம ஁ ஍ ம. ௳௪௮்௮ ண௯.ை ணೣ म஁ ண ೮ற௮்்௪தಮம ட்டுச்சுவடிகளை௮ிம.஋ட:

்௮௮௮ிம.஋டೣம.ள ம ணணபப௯ப < ம ಪ೮.> <௮஋ஈ ய ் ௮்ೣம<ம௿ணை. மடம ஍ ೮ ௮்೮ ம ஍> <मா ೣ ೮் ವ ஍ப௮ ம் மம௮ி௮ிம.஋ட೮. ௳்ண௮> < ઍண.மஊ ஍ ம௮> < ઍண.மணட೮ ய௮> < ઍண.ணયத்தண௮> <..ம்மம <.ಪக௮೮ ௳.மम௮்.ೣம.௮௮ுम௯ > <ஈ.்௮ம ௮ம ் ணಪ஁ ்ணய௯௯ம ம௳ை.மண௮ம்௮ ಪ ்த்த ँ ஍ೣ ணம ் மமஈ.ண ் பய஍ப௮ ம ம௮க஍ மணபடவ ௮ண஍ .மम ௮ தம ண” heँ௤ ண௮ ணபப௯ப. .் ೣ ய்> <ம ೮ஈ ்ை > <ய ௮ ஁ ண௯ય೮.ை . இ. ௳मணபப௯ப೮. பய மு ண௮்મ ௮೮த ம௮ திம ೣ > < ય೮த <த ு ணயம.ு டம < தம म௮. .் ண೮ஈ ்௮஍்ಪ ் ँ < த ஍ய கத்த மணயம.ு டமஈ.த்த ँ ஈ. <೮. <ம ஀னோமண யணமணயம. ம ணயம.ு म௮ <௮ ண யணம <௮ಿம ஊ ட௮ ௮ < ஍ಪ೮.. யணம்஍ யய௮೮ય௮ ௯ம டம ௮ய஍ ஍> <ணயம. ೮ற் ிಿம ண௟௯ம. .் ௮> < ய ೮मோஈ

௮௮ம.ோடೣம.ு <.ಪண஍> <मಪ೮. ௮ த்த௮ ் ௮்ೣம<ம௿௯ம.೮.ண௮௮ம.ோடிம ௯ம.೮.ண௯ ண஁ற ೮ ෱௮ ಪ ஍> <मಪ೮. ௯த்தண <தஈ ஍ಪ೮. இ. ௳த म ௯ ப ஈ 1889> < ை ண . இ. ௳34 ௮ ೮.௮௮ம.ோடம ೣம.೮ய ம.௮ ்೮. ண ய ಪணமகற.೮ ணற.ண ਯ஍ுஈ ய ೮ય ம ஍ம.மோப೮ ம் ண ண ் கம௯ < ணம௳஍௯ ௮ண म <த஍. .் ஍் ௮೮ கமஈ < ௯ ௪ம௯ . ஍௪ம.࿁ ண೮ < <<த೮મ> <கம ௮೮ < < த ௮ற௮மணபற மಪ <<த೮મண೮.ಪகம௯ ண௯.ೣகற. ಪண. .் ೣம.೮௮௮ > < ય೮தஈ யட்டுச்சுவடிகளை <த ೮ಪ೮. ஍். < ம்ண ண௯.ೣ ஈ ்ைம.௯ ஈ ண ணற.ணண ಪண்த்த೮ ௮ मಮ ய௮ஈ த ம௱યம ம௮> <೮યஈ ய௮௿೮ ௮ಪண. இ. ௳௮೮. < கம௮்೮યஈ க..ஈ ௿> < મ்௮೮ ம < கம௮ண< த ண ஍ ೮ ற௮ <ண ય௮೮ ಪ. .் ண <தய தஈ த ம௮ <ம஍். ணுम <த்த ௯ ஍ ஍> < ௮ ೮ ௮௮ <௮௮ த்தஈ ண <.ண ௯ க> <. <.ೱ೮ ಮ தம> < த்ம ம> <யண ணத்த.மਯத்மக < ம டம म௮ மண೮.ಿம.೮ணுम ஍ ஍> < ௏ ஍ ೮ ௮௮ <೮ஈ ೮௮ம஍ ೮ ௮௮௮ <> < பம஍ண <த தஈ ்೮યஈ ਯ..ஈ ೮. ஈகற. ೮ > < < ம.ம ஁ . .் <மகற. ಿமத஍௪ ஍௿த்஍் ௪ண ண கற.೮. ஍௿த்೮ < தம म௮൯೮ ண௿೮ஈ ய யகற.೮.ணம ಪ೮.ண்஍௪ம.ண ் < > < ಪண൯ ஍ಿம௿௮೮ > < ય೮ ೮ ண௿೮ஈ < த ஍ய் < மਯட ம மண.ಮ ம> <ய மஊયம ಮ ம௮> <ம த்த மய. ம> < ೮મ> < ೮௮೮યம் ೮યண் ೮.ஈ ਯ..ஈ ೮. ஁ கற. ௯ ் ೮યணம௮ ಪ ೮યணம൯೮ த்த ண <தய் ೮યணம்೮஁ ணணடம . .் ்ைம.௯ ஈகற.ಿம೮ம.೮௮ஈ

்ைம.௯ ஈய௮ಮ ணம < த்ம௵ ೮ய ம൯ .஍யணம் ೮.ஈ ਯ..ஈ ൯ .஍யணமண <த ் கற. ಿமத஍௪ ஍௿த்ய ணடமம> <த஍1891> < ൯ ண ண ண ௟ ೮ ண஍ಪ೮.஍> <म஍> <मய. .் ்ைம.௯ ஈ௮ಿம೮ம.೮ ௮௮ த்தஈ ஍> <मಪ೮.த்த೮ கமம ஈ.௮೮.ண ய. ஀ ಮ஍> <मய஍ ೮ ௮ <೮ த கம.ஈ ೮ம.யਯ கமய த கமமஊடம௮ த் ற.೮ ௿ண௮ண஁ க் ವ்೮..ம <௮ ೮௮௮. .்ிய௮ ௮೮த ௮ < தப ்த்த ೮ ணம்ಮ ண ணયத்௪೮. ண ೮ ண ೮ண < கம௮ <યम௳ம೮ ஍ ண ஍> <ம த ௮ ೮મஊ ம൯்೮ય்௮௮ಮ ப ண <்௮೮. ௮௮்೮ மಮ஍> <.. <..” heँ௤ ணணયத்௪௮௮ ண கற.> < பம஍ಪ೮.ணகற.೮ம.೮௮.೮.ண ஍> <.೮த௿ம யணமஊ ம < தம ௮்்೮௮ண..ம೮.೮ கமய ப ம யண ௮> < < ೮मோஈ ்க < ௮೮. ் ண ய ಮ ணம ய < தம ண௮ ௮௮ம <ய೮க஍ मய < <.ண೮ கமம்ை ண௮௮ டம ் ற௮೮த ௮஍ < ௮௮மணய஍ ணடமற.ண்೮த௿௮ಮ த> <கமத௿மண೮ யணை ஍ற <ம. .் க೮ವ றமಮ ஈ ವ கற.் > < ય೮ ணஊடமண் < ் கமம <म. ணமகற. > < < ணஊடம் கமமண೮த ண் ம் மம௯೮..

. .் ் < ம <मற. ம > < ય ೮௮௮ய ௮்ೣம<ம௿યண௮௮த௿டணண೮தட.. < ௮௮த்த೮ றமண೮தகற. ೮म> < ணಪை கமய <मயய <றத ணண೮ை ம ೮ಪமதப೮தய் <த೮म೮मய்ை.த௿೮ ஈ ண > < < ம த௮ண೮தகட <.யணண೮௳. < கமமம..த௿ த௿೮ ்்த௿யணય < ணய.த௿.ப೮ம த೮ય ம த௮” heँ௤ ய. < ண> < பம஍ಪ஍ ம ண < . .೮.ணறத೮< मயண೮தட.೮ கமம < <தத௿஍.தத೮ ம೮த௿೮ ம೮ஈ

யகமறய:

்௮மயகமறய೮த௿೮ ணணયத்௪. .் .೮.> < ௮ஈ ய்த௿ஊடம மண ௩௮ம..ற ೮ય೮. ் ೮௮೮> <ை ೮ય ௮೮ கமம஍.೮ . ம ண <பமய ம೮ ௮௮஍.೮ > < பமகமயಈ மண೮ ೮ય஁ ம ௮ பம೮ > <த்தத்மமமடத೮த௿೮௮೮ ೮मஈ யயகமற஍.ண<௮ணை.೮த௿೮ ம < தம> < > < <.೮க<௮ியகமற஍ > < ப஍஍> <ம த ு ்த்தற.ணட <௮.ண> < பம஍ ்> <ம ௮் <௪ணப೮தய<஁<. ணணத்ம <मணத஁ஈ.ண்ை ணணணணத்ப೮தய” heँ௤ . .் ೮த௿೮ ம೮ஈ யகமறயகற.> < பம஍ ்> <ம௮ த೮ ணஊடம ண ௩௮ம..ற ೮ય೮. ண. < மํ> <ต ு म < ஍ < ต೮ય கடமணனக <೮தம ’ (Mid summer nights dream)ண೮೮.க ೮௮ ட<தட்> <<ஈ . .் ண> < ம஍.் ೮ஈ ௮௮ < યமண೮மமட. .ண<த೮஍்த௮ஈ <ணયத்௪೮ ௮ ஍યம> <த்த.ண௮> < கமமಈ < <ય ்< ต೮ય ೮मகடமத்த .ணணம <ம஍ ೮ய ೮ கடமத்த .ணண೮೮. > < ય೮ < தம> < ண ೮ ண೮ஈ ம ..ற ೮> <ை ೮ય ம. .் .தய ೮ம கற. டமண ೮યணம் . . ம..ற ೮ય೮. டணம . .ம்ஈ.க.ஊ ம..மमய ணય௯ ற೮ஈ.ண< < ணண<೮.கடண பம.றமண೮தகற.ஈ ப஍ય೮.<மணணಁ೮தணு<ம ம ೮த௿೮ ம೮ஈ

1894> < < ண்> <த௟ ண ணணய கமறயகற.೮த௿೮ த௿ > < ય೮த௿௮. .் ೮த௿೮௮ம௮௮ கற. ம<௮ மண.஁ம ணணய ய .೮.௮௮ .ண்௮ த೮મ .஍த஍. ணம்ணய ணम ண< < .தஊ ೮म<.஍.ண < ೮டம<஍்< ௮௮ பஈ ம ் ௮௮ய த௿ஊ ம > < மஈ.கற.> < ப஍஍> <ம௮೮த௿೮௮ஈ ய ய் ௮௮ண௳௮< .கற.> < ப஍஍> <மஈ யண௳௮< .கற.க ய ೮கமய ப> < ௮மணம> < பம஍.ண௮< ஍.த ௮ய ௮ .தத೮ણ ண் < ண < .஍யத೮ણ ண೮௮ஈ <ண <மமஊடம> <..ம஌ ௮ண்೮கம< < ೮ ண <௮௮> < கம தஈ < த <஍ய.௮மண યத்௮ ம೮म5஍ற1896> <> < தண௳௮< ... ண. .் ் ௮ஈ ்மகற.೮தம்த்தம ண௳௮< ..೮ ௮.. ணடம<஍்த௮ஈ > < ௮ணம ೮௮ம஍> <೮ய மண೮தடதம.தய ೮ம.ஈ.் ஍. கற.೮.> <த்தத்மமடம<஍்த௮ஈ 1898> <> < த .ணணண௳௮< .ணற.ண ணம் ண ய ண .ય ணமண ய ய மய ௮் ೮௮೮ ணம> < ௮ ணணம> < ௮்த்தண௳௮< . ௮. ணண .ય <தய > < ય೮ த௿௮. 59ண೮தகற. ೮.೮ கமயண29 < ணகற. ೮. கமயண ೮த௿ய .೮.ண<தம் . मமடય೮ கமஈ ண ண .ம . .் டம<મகற.ண௳௮< . મக.೮.்.ம<௮.தத೮. ண் < .தஈ ட . .் ம ೮த௿೮ ೮ஈ ண<. ண். .௮௮ .மய. .் ்> <௮ <மய பஈ . யஎ் ೮௮೮ ண” heँ஁ ண் < .் મ் ೮௮.் < <௮௮ ண ೮௮௮ த஍ பஈ

த < ண೮த> < <ம த < < ம <த்மண೮೮.ய .> < < தமம஍.கற. ೮த௿೮௮௮ ௮ண೮த.௮௮த஍த < தம ணம ೮ ் .௮ < <> <.ணண <பத஍ .. .் ்௮ம<௮௯௮ம்.. < ஍.ம< ணற < <<೮.் மதண೮தம> <தய ..೮೮் < <ஈ.< த <஍யண೮தகற. ೮ண೮த௿೮௮೮ மண ೮<௮் < கற. .த೮த௿೮ ம < தம <஍. ೮ ய ௮೮தம<ம ண< <<೮.௮ ೮௮ ௮ ೮ ண೮த யதஈ ணை. ணண೮த.தய .. ೮೮ கம<ஈ.ண೮ய .ண்೮મஊ ೮்த்த <றம೮ ண

ட ஍ ು ணடய:

. .் ண ௩௮೮.௳௪೮.< கம யஈ.௮೮. ஍.म< மம ண .યஈ . ஍ம<௮௮ ய தஈ ஍ ம றத ணணை.< . म <ட ೮ த೮ ஍. ೮.஍ ஁ ்௮ம<ம௳௪.த த೮௮ ௮> < ೮યண ண .યஈ ೮ ೮ஈ ௮> <ை ೮ય< ೮ ண்்த೮. ೮યத்த > < ணஈ.஁ த஍ ண ணமமத೮ கம . .் ்்த೮. ೮યத்த .௮ < <ய ணத . ೮યத்த ண த௿௮்்೮கம<ஈ < மம ண .યஈ . .் ൣ ் ௮ ் ்கற.஁ ஍ ஁ ்௮ம<ம௳௪೮ .. ஍ .த ು ் ஈ.௮೮. ஍ பதத௿೮ஈ. ய ௳௮ த௿ கம ் . ೮યத்த .த தು ்೮ ண > < ..ணம்். ೮ ௮்<த ൣ< தம ண ௮௮. ண . .் ൣ೮ ம௮றத೮ય௮஍ . ೮યத்த ௟ .. ஍ . . ண . .் ௮ ೮௮ ௮ ೮஍ ஍ ೮௮ஈ ஍ ೮௮௮ண ண೮೮் <த஍. ஍ண௮௮ம ௮௮மட ൣ<ய ட < தம௮ ௮௮ம೮஍೮ ௮ು ்೮.தய ண௳௪.ண௮ த்தஈ ೮஍ .் <தய > <டம ண ் ண௳௪.ண> <த೮ஈ த ௳௪஁௮் < ௮84> <். ೮.< த . > <௮ ண <.௮௮ ௮ம<௮

்த்ம. ೮યத்த மித௿೮યத்த மய னத்த ம்்த೮. ೮યத்த ம த . .த௿ 90 ணத.. ஍ . கற. ೮ ணகமய் <த஍். ೮.< கமய௮௮ண ண೮೮் ௮ம.. ஍. ೮ ்೮ ௮கம<ஈ ்த்ஈ.௮ணய ண ೮த ஈ.௮ணய ணமய ೮ય௮ ண஍.௮ ணமஈ.ஈ. .௵ணு டற. . ண டமು ൣ> < ೮ பஈ

஍௮ ೮:

. .் ௮ப௮௮௟ ம .௵஍.௟ த ஍ ண೮ண. ஍> <.த ... ௮೮.. .் > <த೮મ்தஊ. ஍த்தஈ.௮ணய ண ೮த ஈ.௮ணய ம ணற.ம > < ೮த௿௮

த்த :

. ൣ஍ ணய ண. ೮ય௮௮ ண> <த೮મத்த ೮த௿೮.த ஈ ட ು ணஈ ஍21, 1932 ்஍> <.த ... ண೮த௿ய ய ண ண் ௮࣮௮ <௮ ೮ணம௿௮೮ பணதய ண ෯೮ੁ .நளು ண ண ண > <தய பஈ கம<ઁ ் ஍ > <தை ು18,2006 ண> <த೮. ௮ள ் ஍. . ൣ> < ೮ ப௮

ள ..म:

ண௮ண஁ ய ௮೮.. .் பத௮ம ..म ணத௮ட ் ஍ஈ. ள ..க த௿ ப௮ 1942-ஈ. > < ஈ. ஍> < ൣ஍கம ம ஈ.( > < ம ஈ.) க ൣ௮஍ ற.ள..்க த௿ ௮ கமய஍> <. ௮

க ൣ ஍ ற.ள..:

க ൣ ஍ ற.ள..௮ஈ.௿.ൣ ய ೮ ௪ ೮. ய னத்த ண ணು ು . ೮યத்த ண ..஍ ம . ப ்> <.൮ ணம கம ೮ ௪ ೮. ணப௮೮. ப ஁ ண் <த஍ <த த೮ઁ ய னத்த ஈ.ம. ೮યத்த ஈ.௮ ற ண்௕ ൣ ப ஍> <ು ்௵ ௮ ஈ ௵ ஈ. ஊய <த௿஍ ண ப ஈ.க௮ ௮> < ೮ க த௿ ப௮ ஁ ண் ஍ ண் ஈ.ஈ.

க ൣ ஍ ற.ள..௮ஈ.௓..஍ ப ೮. கமய௮ ்௕ மற. ்௕ த ணஈ த௿௳௪஁ ணற.ண2002 > <> < த’் ௮மஈ ஍ ஍’ ண೮ ஍> <த்ம௟ ஍ற.ൣ> < கம<௮ 2003 > <> < த௮஍ ઁ > < ௕ ித௿ ௮஁(National Archives of India) 80% ஊ ப த ..ು ப ು ணஈ. ணற.ൣ> < கமய ப௮

ൣ௮஍ டம ઁ ೮ யை ய ண வ ௮௮ ஁ ண ட்௮ கம< ண஍ பப ஁ ஍ ௮ஈ ண ்கற. க ൣ௮஍ ற. ஈ.ப ண1986 > <> < தஈ. ணய <ித௿ய஍> <௮ > < ೮ ப௮

.஍ய:

. .் ணந௮ப ௮ .஍த். ஍ ௮ஈ ண ணித௿ஈ.> <கம ம ஈ..1940ண 1942 ௮ க டமು கம<ஈ. <௮1950> <> < தஈ. ிதய ௮ம வ ண> <த௮ <௮ ೮ ௮ பத௕ .஍ய ணபத ௮ ணித௿ஈ.௮க ட்௮ ௮ க ண ௕ த௿ ஍> <௮ ௮க ட் ள..௮ ஈ.(௮ற ௱ ஍) < த௿த௿௮

்௮ ற. ஁ ப.:

஍ ஁ ்௮ம<ம௳மண௳௮ ம்ை.த௿ம ஈ.ணமய ஁றயமஈ ண ஍தய த௿ம௮௮.த௿ட மஊ ஍தய த௿ம்்ய <னோ஍தய த௿ம> < ண௿னோ஍தய த௿மண ..ித௿ட மண௮ < க ஞ ஍ம> < ௨. டம ஞ ஍.தட ம஁ த ஈமணி௕ ம12 ய னத்த ம> < த்த௮9.ற. 6௮ற௮ற. 3 ൣ> < ற. 4்ம<೮ற. 2 ௳ற. 2 ண ணண௳௕ ௵ற. 2 ண௳௮ஈற. ம்த்தத ௳ ணஈ.ம்்த்.ஈ. பத்த 4

. .் ் < மித௿௮ ற. ம:

ய ௮௯௮௯஁  > < ித௿௮ > < த
  ண௳௮ஈ 1874
ൣ ௵ .࿯த் ࿯.ய்்த௿ு 1878
ஈ ௟ம஍ித  ய < ன௮ 1883
ண௮பஈ ஍௩ண஁ணப 1885
்௮ம<ம௳ 1887
  > <கம < ௮௯ஈ ஍ த ட ௮ற௮ 1888
ஈ ண ೮.௮  ஈ ிகம< 1888
௮௮.த  ட ணற.ண ண பண 1889
தன௳  ࿯ ௮௯ 1891
்ை.த௿ம ஈ.ண 1892
ஈ த௿> < கம ்..த  ய ன௮ 1892
ய ஁றய 1894
ய த௿ஊ <   ൣ> < ணஈ 1895
ய ௮் ௮௯ஈ ணம> < ௮ம ண > < ௮
஍த்த
1898
ண௳ 1898
ண௳ க  ௮.஍் < ௕ 1898
த் ். றய 1903
஍ப.  ௵ 1903
ஈ வ ௮்..  ௵ 1903
ൣ < த  ய ன௮ 1903
஍ற .ணந த  ய ன௮ 1904
ஈ ஍ ௮த  . 1904
ஈ த௿ற . 1904
஍தய த  ௮௮ 1904
ஈ ஈ ற ௮  பக ச < 1905
ஈ ஈ ற ை. 1905
ஈ ஈ. ப .યஈ   ஈ ஍ .યடதய ன௮ 1906
பற த  ய ன௮ 1907
௮ .ય ை. 1907
ணத௳௿த௿௟க ித  ய ன௮ 1907
ஈ த௿ோஈ ித  ய .࿯ற .ணிண 1908
ண < ட்  ஍௮ம< ஍ பப
ஈ ம<௮ஈ
1910
ஈ ௕ ஍ ௮ளித  ய ன௮ 1912
ஈ ௮௯௳௕.௮  ஈ ௵ ஈ ௮௯ 1914
ிட. 1918
યு  ஍ ௮௯ஈ ஍் < ௕ 1924
> < த்த௮ 1924
ற.஍த்தண. ப ை 1925
ற.  ண ೮. 1925
஍த்த௮  ணபடம஍தஈ.௮ணபடம 1928
கத  ஈ ௳ 1930
ணபதவ ட   ௮ற௮ 1930
௮௮.த  ட ணற.ண 1931
ண௮ < .஍  ஍ . 1931
ி   ௪ ೮.ை. 1932
  ஍௮௯ப க < ண௳௮ஈ 1932
்௵ டமம   ௮஍க ஈ ம<த்த 1932
௮ணஈ   ௮> <. ட ௮ற௮ 1932
  ஍ ப௮ணபத 1932
ண௮ < .஍  ஍ ண௮ம௳௕௵ 1932
.࿯ ண௮ம௳௕௵ 1932
஍த்த .࿯த். 1933
ஈ டக ு஍  ஍ஈ. > < 1933
ம ௮.த  ஈ ௳ 1933
ண < ட்  ஍௮ம< ஍ பப
஍ ௮௯ஈ ண– ி 1
1933
஍த்த ೮ ஈ ௪ ೮.ம< 1934
ண < ட்  ஍௮ம< ஍ பப
஍ ௮௯ஈ ண– ி 2
1934
஍ ௮ஊ ித  ய ன௮ 1934
> <தற த  ய < ன௮ 1935
௮ஈ கவ ப ண 1935
ம.  ௵ 1935
  . ஍ணை ௕. 1935
1935
  ௮௳ணஈ 1935
  ப ஈ ஍ ௮௯ஈ க < ௮ 1936
க ஈ ௷௪. 1936
௿ஈஈ ௷ ிஈ.યஈ 1936
ஈ .த ஈ   ஍ ௮௯ஈ ண 1936
ஈ ண ೮  ண்ம< 1936
ஈ ப௵ ௮  ஈ ௮ 1936
  த௮ < ௮ < 1936
யೣ ௮ <  ஈ. ௮ < 1936
ய ஁றய  ணற.ண 1936
> < த்த௮  ணற.ண 1936
ணவ .௮.ય௮. . 1936
ண஁  ட ௮ற௮ 1936
்யமஊ 1937
்ைோமக  ௵ 1937
ணபத> <  ஍ 1937
ஈ ௵ ஈற   ௵ 1937
..ஈ.  ௵ ி 1 1937
..ஈ.  ௵ ி 2 1937
  ண ஍ – ி 1 1937
  ண஍ ப வ ட ௮ற௮ 1938
்௵ ்௵ வ > < 1938
ஈ டககு௮ ௮ <. 1938
ஈ ஍ ௮ந   மய மஈ 1938
ஈ ணப னத   ண ஍ 1938
..ஈ.  ௵ ி 3 1938
கை ௿ ம௵ மம ிஈ ம<௮ஈ 1939
மயய ன௮ 1939
..ஈ.  ௵ ி 4 1939
ய . ஈ  ட ௮ற௮ 1939
ண > < த  ௪ஈ.க ிமஈ 1939
ணஈ <௵   ஍ ௮ ஁ 1940
ஈ ௕க்தஈ.஍  ஍ஈ. > < 1940
ஈ...த  ய < ன௮ 1940
஍> < .஍  ஍ற ௵ ஈ ிம ண 1941
  ண ஍ – ி 2 1942
௮ ௮ < ஁  ப மோச஍> < ப ஈ 1942

Related Post /௮ .யண .ண :

௮௪ ணப௯… (ம஁ ௮஁ )... ௮௪ ணப௯... (ம஁ ௮஁ ) ண .ண .ய௟்௪ ஈ ௮ப .. ண .ண ௟ பத .. ணமஈ க.ணட ௮ ஈ. ஍ .ય௮ ்௮ ௮ ணமஈ க . ௮ ...
> < கம< ணமோஜ ஒ த> < ண!... > < கம< ணமோஜ ஒ த> < ண! 1903: ணமோஜ வ ஈ ௮ < ம ஈ. ்௵ ணம ்ண. ஈய௕க௮ - ண௮ஈ௯மக.ண௮ ண மத௳த ஈ஍. 1...
ணக ணப ௮?–யை. ண௪ம !... ணக ணப ௮?–யை. ண௪ம ! ்೮ ஈ. ணஈ .஍௯, ை . ஈ. ணஈ .஍௯, ய .ண. ஈ. ணஈ .஍௯, க.ண .தயு ஈ. ணஈ .஍௯ - > <ஈ., > < ம...
ண௵ ணத ணஈ.ண஁ ஈ !... ண௵ ணத ணஈ.ண஁ ஈ ! ்೮ ப . ணப೮ ம௵ ணத ம.. ண்஍ ஈ ் ௮ ் ோநண .ை.௮ ஈ. ணஈ.ண஁ ஈ . 82- ௮஁ ் , ஍ ஁ கற..ண...
Tags: 

Leave a Reply /த்த ௮ ண ௮ ௮ ப த்த :

product-preview

%d bloggers like this: