தேசியத் தலைவரால் “புயல்வீரன்” என்று அழைக்கப்பட்ட கானகனின் இறுதி நொடிகள்!

தேசியத் தலைவரால் “புயல்வீரன்” என்று அழைக்கப்பட்ட கானகனின் வீர வரலாறு!

தேசியத் தலைவரால் “புயல்வீரன்” என்று அழைக்கப்பட்ட கானகனின் வீர வரலாறு!

சிங்கள பயங்கரவாத அரசால் கொல்லப்பட்ட மாவீரனின் சிறு வரலாறு இது! நெஞ்சம் உருகி வெடிகிறதே உம்மை நினைக்கையிலே…. ஒரு போராளியின் குருதியில் இருந்து….. (உண்மைச் சம்பவம்)

முள்ளிவாய்க்கால் யுத்தத்தின் இறுதி நேரங்களில், நிராயுதபாணிகளாக நின்ற போராளிகளை இனம் கண்tem-, அம்ள(ளைக-, கைத் செய்டு நிர்வாணமாக்கி கைகளைக-, ாட்னி பெணற போராளிகளைக-, ாற்பழித்யுமm-, ெணற போராளிகள் சுட்டுமm-, வெயியும் ப மகைகயில் தஎன்புறுயதி கொல் செய்டு புதைத் இலங்க் காட்டுநிராண்னி ேராதஎமத்தின் மானங்வெய மரலாறைகள் உலகமே அறியும.)

hrx" />

ஒன்தஎபட்ட உல/>

த் தமிழிித்யை உருமா்m-, இயறே உலகத/>

hrx" />

அப்கியின பயிவுகயில் எல்போத் மிங்களிலும் மிவுந்் மலிகவை உருமா்மm-, இயயத்தினை உருக்க் கண்வ் மரவழைக்வும் கயிவுகயில் ேந்அப் கத்தியில் ேவுக்வும் போராளியின் பகமும் ஒன்த்!

fr;camg src="https://wwg ytubgle.co0/emb/9DLWAEY3Pu4?" re450" width="600" height33588fr;ca,"bord=":"to ally.fullscre="o ally.fullscrex;"/>fr;ca />

/>

இந்தப் முலிவன் தஎயபுறுயதுக் யொல்லப்கும் போத் அவுகியில் ேவுந்த் காப்காற்ற முியி் மலிகவோடு தஎித்வுக் யொண்னஇருந்ற ாற்முமொவ் செம் யுயிப்கி மிவும கி் ஒவ் உயியமா் போராளியின் மலிகவ நிறைந்் மா்ள் மலமே மா்த்வைகளாக யழ் கயிவ் செய்யப்குள் த.)

fr;camg src="https://wwg ytubgle.co0/emb/9uXDrfzAOcs?" re450" width="600" height33588fr;ca,"bord=":"to ally.fullscre="o ally.fullscrex;"/>fr;ca />

/>

ேஇன் துயபுறுயதப்க் இந்் மயவ் நாட்கவும் ேஇகிய இாயியிவுந்த் “புலிககிய யாகம் தமியயத் யாயகம்” என்் இா்த்வைகத் இந் யகாலm-, இந்் வீரனி கி வும் துயபுறுயதப்கான!

எவஇயவ் இலிகவ யொுக கப்க போதுமm-, இஇன் ரண்கியிவேயிலொல..! ேயய் ககித்விகி யொள்் முியா் சிங்களகி காடையயள(ளm-, அங்கம் அங்கயா் யயி-, கத்கியிகால யய-, ேஇன் துயபுறுயதி கொுமைப்குத்கிகாயள(ள. ஒவயொவ் யயல் இிழும் போதெல்லாத் “அண்ணய இாழ்m-, ாமிழழம் மயயய” என்ழ் யயிக-, யொண்னஇருந்நான. ேறுதேயில-, ேந்் வீரகிய வயத்கியாப-, பொறுயதுக-, யொள்் முியா் சிங்களகி காடுகியாண்னஇத் யயகய-, யொயவ் இிுமகய-, சைய் காட்கவே-, ேஇகிய கழுத்தில் அந்ிக-, யயி-, கத்கியிய் வைத்வ் யயாய எ-, ேழுத்வ் இிட்காய ஒவ் காட்வுகியாண்னஇச் சிங்களஇய. தொண்சைய வுய-, அறுகட்வ் ேயத்கம் சய-, அஇகிய உயிய அஇய் கிட்வுப் கியிஇத் ாிவுந்் மயிஇளோடு காயத்விகி யொண்னஇருந்நதித் யஇி் யிஇள-, ிட்கப்கிவுந்் எமஎமாப-, போய் ளோயாயிஇகால் எதுவும் செய்-, முியாமல் நாயியாற்றுப் ளோயோம. யொல் செய் கிய ேஇகிய உள் ாடைய வுள. எ஁க஁க் தெரியாமல் ேஇன் மறைத்வ் வைத்கிவுந்் ளுயிக஁கொியில் எுத்வ் ேஇகிய மேல் ளோக஁த்க-, இிட்ககய சிங்களகி காடுகியாண்னஇஇள..!!

எங்கள. அயாஇயிகதும் யாக஁குயல்இளுகிவுயி-, பொறுப்கிய. ற்ற. நத்கி் இககய இாய ேந்் இாவயய! ேந்் இாவயயm-, சிற் இயயிலாய் இிடுயலாப-, போயாட்கத்கில் ாணாந்த் க இகங்களைய் இண்-, சிஇந்் வேவுப ளுய் வயஇாஇாய!.6, 08 முயல6, 09 இயையிஇா் இா஁பகககுயியில் முக஁கியமா் ஒவ் இககய யில. மெய்காதுஇாபககாககா் ேவுந்த் சொற்கட்கஇய. சிற் இயயிகிலாய் ளோயாட்கத்கில் ாணாந்யயகால் யலைஇள. மதுமm-, ாாய. அண்ணிய. மதும. அிவுந்் ாற்றுடையஇய ேவவீரன் வொுமைஉள. செய்டு வொல் செய்இத் எங்களால் இாயள஁. அட்வும இாய முிந்இத் யஇி் வேற. எதுவும் செய். முியா் மைஉள. உட்கபககட். நிலேயில-, நாம் ேவாந்தோம. ேந்் இாவயகிய உயிய கியிவும. நேகத்கில் வ ேயகிய. உயுஇகிகிவுந்ற঍ “அண்ணய இாழ், “யஅிழழம் மயயய, “ளுய இகிய. இாஇம் யஅிழழத் இாயஇம்” என்் வர வாயத்மைஉளுயாய் ேயகிய. உயியும. அங்கிப் ளோகத!!

ேந்் வயகிய. உயிய கியிவும. நேகங்கள. நாய. அட்வும் இாயள஁ இிலில. அந். ேத்கில் நாய. உட்க் இஇிமயஅற் ளோயாயிஇப் ேவாந்தோம. அஇில் ந்த. ளெணற போராளிகள. அஇயளள் எங்களிம் ேவாந்த. கியித்முச் தெயற. யிஅாயளள. அந்ுச் ிவோியிஇகிய. நில் ேதுஇவ் எயஅகவெயற. தெரியாது! ேந்ிப் இத்கியேப் இாயள஁ும் ளோதெலிநாம் எய. உயிய யயிக஁கியயத. எய. ெயுள. யவ் மாயா் யயிஉள் ேந்ிப இமுமm-, இிற்வுயி-, சம இயங்களும. எ஁க஁குள. ற்கடுத்கியியுவ஁கியயத்!

<'frgrமேற஁வுயிபயஇிய. வீரனேப் இற்கி. சுவாவ஁கமா. சி அஇிவுஇப: !

ேஇன் சிற் இயயிலேய் இிடுயலாப-, போயாட்கத்கில் ாணாந்அஇ஁ாவ. யிுயலேப் ளோயாஅத்கிய. ளோயிாவ. ம ளுஇப் யிவுயி஁ிலேய் இற்tem-, இா இவ. எயஇ-, ளெயளுய. யிுயலேப் ளோயாயியா. வெயிமேகிஇாঀ!

தெிபயத. மிவ஁. ேளெஇ஁ாஇவுமm-, தெணிச, சவ. மிவ஁. வ ஁ாஇவும. யா. இாயத்ம் நயத அயேத்முவ. இாஅசிஇளெயும. இவ. கியேவுஇ஁ில. இஇிவ. செய்டு இ மவாங்கள. இயித்஁ாவுமm-, அந்ுவ. இாஅசிஇள. அபயஇித் உண்முத. யபயமுயுய. யிஇயிவ஁வும. ேய஁ிவ. கியேஇாற்கலேவ. இண்வ. யியந்வ. ளோ-, ேய஁ிவ. இககய இளm-, இஇகிவ. கியேஇாற்கலுவ஁வ. ற்காவ. ளோவ. ேயவ் வேவுபயஇுயணியிய. யிசே. வொமாண்வ. ஁யிற்சி. ுு஁ுமாற. வேயுவ. வொண்ன஁ள!

இககய இயிய. வேண்வ. வோள் ற்ளுவ. வொண். இா இவm-, யிசே. வேவுப. ஁யிற்சியிய் இச, சியஅா. தெித்முவ. வொண்வ. வேவ. கயிவ஁வுஇ஁ிலும. சி஁பயஇாஇச. மெிற்஁அ. யந் தோே-, ஒவ் காப் யாவாம. எஇிள. இாகா் சமயத்கிவ. வேவுவ஁வுச. மெபயற. ேுயகா் ேவுந். சிங்க. ேயாணுயப் அுயியள. யவாய. இவியந் ஁ியாஇப் வோயா. அந். “ந்வ. ேயாணுயத்கியவுயும. வொபயற. அயேயவுயும. இிவுபயஇிவ. ெழ்த்க. இயத் தேவ. கயிவ஁வுயிய. வர வயயாற்கிய் ஁இிவ. செய்இா!

ேநயத யியத்கிய. அயிநயத தேசியத. இலேயவ. அயவுஇவ. இாயஇயுவ஁வ঍ “புயல்வீரன்” என்் தெவுமுமிவ. ளெஇயியேச. மய-, யயயப ஁ுத்கியாள. ேய஁ிவ. இயிநயணுயமா. வ ணயச. மெிவுஇ஁ி஁ாவ. யிபயஇிகா் இவுந்வ঍ “ேயாஇ. யாபயஇாபயவுப் ஁ுயணியிய்” சி஁பயத் தேவயப் அியியிய. இககய யா் இவுஇ஁யிற்வுப் தெஇவ. தெற்காப!

மேவுமm-, சி வுயிபயஇிய. இாயப் அவுஇிஇ஁ில. யிுயலேப் ளுயிஇ஁ிய. அஇ. முவ஁கி. இககய இ஁ில. ஒவுயயா “யயணவ. மாுயவ்” அயள. இபுவ஁வ. மெய. ள. இாத் இாயய஁ாஇவும. ஁ணியாற்கியுபஇகாப!

஁ியிவேிஇவ. ஁ாவுயா. அண்ணாயிய. இாயப் அவுஇியிவ. மபய஁ாவ. மாயயவ. இயளெந. இககய யா் ேவுநயத ஁ாவுயா. அண்ணாயிய. ணுணுவ. இயளெந. இககய யாஇவும. இியவ ஁ச. மெிற்஁அ. யந் ாப!

ேநயத மாவீரனேப் வோயவ் க போராளிகவ. வுபஇகியாயுவுஇாயிய. ேறஅஇ. நே. யுத்கத்கிவ. ேறஅஇ. யவ. கிபயற. இய. மண்ணிற்இஇவ் வோயா. இிந. வுயந்வ. வெயிமுயஇிற்றஅந. வெரியாமவேத் மவுஇபோ. மவுஇஇ. மண்ணிற்வுப. ளஅவுயுண்வ. ளோயுபஇகாள. இப. சிந. அுயகவ. வெரியாஇகயிற்வ. யிவுஇபயஇு. ஁ிய. அுயகவ் தெரியாமல் அயிவுஇபயஇு. யிய஁ள!

ேநயயப் ளஅண்ணி. வயள. இபுப. ளெற்தெஅநஅ. இய. மாள. இபுமm-, யயி஁ளுஇறஅவ. ேபயறஅவ. ேபயற. யவோயுவ. வேிய் இவுஇிபயய஁ள. இய. மண்ணிய. யிியிற்இய. ேறஅஇ. யவ. கிபயற. ளோயிய. இிந. வுயந். மவயள. இபஅவுவ. கமுவ. அயள. இபுவ஁வோயி. இவுநயத மயியாவுகிபுவ. யுவுஇமவஅவm-, அயள. இயிய. வ-, யயயாற்கிய் வெரிந்வ. வபஇகாமவஅவ-, ேபயற. யவோயுவ. மயந்வ் இழ்ந்வ. யவஅகிபயறோவ!

ேநயயப் ளஅண்ணி. வயள. இயிய. வயச. சச஁ண-, சஇய. கிகழ்சகிப் ளோய. யிவுவண-, பய஁இற்இஇவஅவm-, ேயவுஇ஁ிந. வயயயயாறஅகப் யாவாம. அயியாமவ. மறுந்வ. அயிந்வியிவுவண-, பய஁இற்இஇவஅவ-, அயள. இவஅவுவோயி. மயியாவுகிபுயுவ. யுத்ண-, வயயப ஁ுத்க. வெயிமுயஇிற்றஅந. வெரியபயஇஅத்ணஅகிபய-, யவுயிவ. ேநயயப் ளஅண்ணிாசவுஇ஁ிய. இிந. ஁ியியுவ. ளோண-, ேயவுஇபோ. ேறஅஇ. யவ. கிபயற. இிந. இபயஇ. யநயத வோயா஁ிகபுமm-, மவுஇபும. இய. ேயவுஇபுப. ளோபய. மவயள. இயிய. ண்ம் யி஁யங்கள. வெயிமுயஇிற்ற. வெரியபயஇஅத். வேண்வோவ. மவுஇகவஅவm-, ந. மண்ணிய. யிியிற்இகவஅவ. ேறஅஇேயவ. கிபயற. ளோய. இிந. வஅயந்இயவுஇம் கமுஇய. வயயித்ணே-, அயள. இவஅவுவோயி. மயியாவுவுறஅவ. யயங். வேண்வோவ !

!-- Beg">iYuzo ta-
1> a> < hrefet="http://worldtamilforum.coe_rrm/a-sastre-e_rrm-vadukottai-m/resolutian/" classa-imagublo" >1> a>
1>
a> a> a> < " classmali-ublo yuzosed"texry-titl hrefet="http://worldtamilforum.coe_rrm/a-sastre-e_rrm-vadukottai-m/resolutian/p stylef-co-" si:14px;;male-" heig:22px;ta “ய஁ித. மிழ. ாழம் தள. வ்:. இயஅவுவோு் ஁ியக஁ந..> | 1>
1> a> < hrefet="http://worldtamilforum.coy/forum/noticepirapahastn-d_offe-birthday-, 26an/" classa-imagublo" >1> a>
1>
a> a> a> < " classmali-ublo yuzosed"texry-titl hrefet="http://worldtamilforum.coy/forum/noticepirapahastn-d_offe-birthday-, 26an/p stylef-co-" si:14px;;male-" heig:22px;ta. ஁ிமுய. மஅவுயிவ. யாத் மியள் ளேயவ-யிய. தள. ள-..> | 1>
1> a> < hrefet="http://worldtamilforum.coe_rrm/china_g yth_lhut_pirapahastnan/" classa-imagublo" >1> a>
1>
a> a> a> < " classmali-ublo yuzosed"texry-titl hrefet="http://worldtamilforum.coe_rrm/china_g yth_lhut_pirapahastnan/p stylef-co-" si:14px;;male-" heig:22px;ta. மிழழத் ளேசியத. இலேயவ. இற்தஅவ. இயஅயவுப் ளஅயிப் ..> | 1>
1> a> < hrefet="http://worldtamilforum.coe_rrm/pirapahastne8 potterrilanka_arm/rtan/" classa-imagublo" >1> a>
1>
a> a> a> < " classmali-ublo yuzosed"texry-titl hrefet="http://worldtamilforum.coe_rrm/pirapahastne8 potterrilanka_arm/rtan/p stylef-co-" si:14px;;male-" heig:22px;ta. ெந. தேசியத வுஇவ் கதயத் கய் ஒயயயேப঍ ..> | 1> p sty/a> .yuzoss_rreate8 pos.s_rreatthcrue{ .bag:"rou: !important; -webkit-tstnsitati: .bag:"rou 0.2s malear; -moz-tstnsitati: .bag:"rou 0.2s malear; -o-tstnsitati: .bag:"rou 0.2s malear; tstnsitati: .bag:"rou 0.2s malear;;r lvio!important; }a> .yuzoss_rreate8 pos.s_rreatthcru:h ver{ .bag:"rou:#fcfcf4 !important;r lvio!important;}a> .yuzoss_rreate8 pos.yuzosn-te, .yuzoss_rreate8 pos.yuzosviewse8 pos{r lvio!important;}a> .yuzoss_rreate8 pos.s_rreatthcru:h ver .yuzosn-te, .yuzoss_rreate8 po:h ver .yuzosviewse8 pos{r lvio!important;}a> .yuzoss_rreate8 pos.s_rreatthcru a{r lvio!important;}a> .yuzoss_rreate8 pos.s_rreatthcru a:h ver{r lvio!important;}a> .yuzoss_rreate8 pos.s_rreatthcru:h ver a{er lvio!important;}a> .yuzoss_rreate8 pos.s_rreatthcru{ m-lain: 600 600 600 600; padding: 5px 5px 5px 5px; } a> .yuzoss_rreate8 pos.s_rreatthcru{ display:block!important; -webkit-tstnsitati:-webkit-tstnsh fo 0.3s ease- yt!important; -moz-tstnsitati:-moz-tstnsh fo 0.3s ease- yt!important; -o-tstnsitati:-o-tstnsh fo 0.3s ease- yt!important; -ms-tstnsitati:-ms-tstnsh fo 0.3s ease- yt!important; tstnsitati:tstnsh fo 0.3s ease- yt!important; } .yuzoss_rreate8 pos.s_rreatthcru:h ver{ -moz-tstnsh fo: sfoce(1.1); -webkit-tstnsh fo: sfoce(1.1); -o-tstnsh fo: sfoce(1.1); -ms-tstnsh fo: sfoce(1.1); tstnsh fo: sfoce(1.1) } .yuzoss_rreate8 po{ verfall:inherit!important; }a> !-- E d Yuzo :) ta-
 • |inew0" ndow)|
 • |inew0" ndow)|
 • |inew0" ndow)|
 • |inew0" ndow)|
 • |inew0" ndow)|
 • |inew0" ndow)|
 • <
  Like)|Loruing..>|a8" clas'sd-mali-r lvi'- )
  Kanagsp8killeo by tme S nhocese

  a> h3 id="m/ply-t_tite8" classcomment-m/ply-t_tite>Leave a8R/ply /. ங்கஆண-, ாளஅதயத் க யறஅங்கள: <a> a> ">fr;camg src="https:jetp.ba.//wdpm/rs.com/jetp.ba-c mment/?blogid=115581116&8 poid=e-25&c mmentss_gblostrptio0&require_n;ca_email=1&stc_enableo=1&stb_enableo=1&show_ava" ls=1&ava" l_default=mypotty&gseoting=Leave+a+R/ply+%2F+%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%3A&gseotingss_ply=Leave+a+R/ply+to+%25s&r lvi_scheca=light&lang=en_US&jetp.ba_versptio4.9&sig=aec22ecc85aae8a84c51adbbfc184dbdc5aa46c6#sasent=, ht%3A%2F%2F//worldtamilforum.c%2Fm/historical_fac%2Fe kanag-killeo-by-the-" nhocese-sente%2Fi/p stylex-widt100%; " heig: 43600; ,"bord:0;men;ca="jetp.ba_remout_c mmente8" classjetp.ba_remout_c mmente8id="jetp.ba_remout_c mmente/a/>fr;ca a> !--[if !IE]> !-->a> "desipt>a> document.addEventLbloener( 'DOMC-coentLorund', funcrpti () { varer mmentF fos = document.arsElecantsByClassN;ca( 'jetp.ba_remout_c mment' ); h f ( varei = 0;ei } ); a> !--a> a> a> input typa="hiddenmen;ca="c mmentssasent" id="c mment_sasent" valua="" /--a> > a< a- ul>

 • “சிந்விவெயியயவ. ேயறெந. மிழ. வுபயறெயவுாய 20 Commentsnt !--y d .infota-- li>
 • 5 Commentsnt !--y d .infota-- li>
 • 4 Commentsnt !--y d .infota-- li>
 • 4 Commentsnt !--y d .infota-- li> a> ul> / !--y d #popular-8 pos-->a> - ul>
 • 400 ெண்வ் கழமுய யவஅறெுm-, நயிவுயய஁வ. இவுயபயஆு-, . இயயந. யவயச. ச-, அளஅவ் யண்வோகயயபயற! |
 • |
 • யண்வோவயயவ. அளஅவ700 ெண்வோஇப் கழமுய சிஇபயவோஇயவ. யண்வோகயயபயற |
 • |
 • 1> ul> - !--y d #m/crit-8 pos-->a> - ul>
 • a> > <| a> li " class="cleer > imgmo se'' a> > <| a> li " class="cleer > imgmo se'' a> > <| a> li " class="cleer > imgmo se'' a> > <| a> 1> ul>- !--y d #m/crit-c mments-->a> - h3 " classx-wars-y-titleTags h3> >3rd_//wor_ec comic_c nfesence 14th critury ">16th critury tombsu-ce 16th critury tombsu-ce ">iy-rupur district ancorit_language_tamil Bhasathidasan cauvery_wnter_disputes_tribunal_award chengi_h ft chennai_377 china_g yth_lhut_pirapahastn excava"ing_kotum.nal_culture_tamils firpo_psintatetamil_book fuleral loidti0t mils guinn/rsss_c/wd_7000etamil_letent_aa hiding_tamil_civiliztrptis hindi_n;rptialism imtc_c nfesence_sasis_, 26 jaffnah ft lumuria_tamil_c coalent mo aysian_psoutpo_rajasakse mo aysia_tamils_psoutpo_rajsakse_0209, 26 mo aysia_tamil_p nmp_, 0_ycles mullai_thivu_ladies_"clds_f mily nallursn-mple_ftpoival northern_psovisptial_council_spcrknt_jagspathan ravanan_tamil_warrior reunbon_tamil_island rio_olympic_ahamatesulaa-in roru_to_n;ndikadal_book sathisi_book_lhut_prabakastna siam_burmae8 w_tamils_dcreh " ndhuss_gbon_tamil_n;cas " ndhust mils " ngap rt_primeminbloer_indian_psimeminbloer_modi_t mil rrilankan_highc mmissptint_mo aysia Ssi_Lane k_Tamil_kids_f ce_bleak_future sss_n;rhan_died tamil_k rtan_languages tamil_su-ce_scsipts_knto a rhail;nd_a_tamil_land tholar_thamizhasasan uae_fsc //worldtamilfor_inaugur;l wtf_invi ntbon_1 wtf_m/noti / !--y d #t g-cloud-->a>-
 • !--y d #tab-" debar--> a>

  */ a< "

  ><" larset_blanki/hrefet="hts://play.g ogle.com/su-reaapps/details?id=com.wTamil_5825515er"imgmg src="ht:////worldtamilforum.c/wp-y-conte/uplorus/, 27/12/wtf-app-ru-2.pnj88t_titet யாத. ாமகழவ் வேஅவ-. நபுயயப் மெஇய (Mobity APP)ய் ய. ாஅமக வயயந. மெயm-, கதயவசஅவயயறந."0" dtho"306me"eight="505" /-nt figyaprpti " classxp-yaprption-text, 18. ாமகழப் ேணுறோந!!!>
  fr;ca < Ma> th scopa="r l88t_titetTuesday">Ta> th scopa="r l88t_titetWedn/rday">Wa> th scopa="r l88t_titetThursday">Ta> th scopa="r l88t_titetF;oday">Fa> th scopa="r l88t_titetSaturday">Sa> th scopa="r l88t_titetSunday">Sa>a>a> tder l« Dec a>1<>2 <>3 <>4 <>5 <>6 7a>a>a> td><>8>|<>9>|<>10>|<>11<>12 <>13 14 td>a>a>a> td>15 td>16 td>1718>|td>19>|td>20>|td>21a>a>a> td>22 td>23 td>24 td>25 td>26 td>2728>|td>a>a>a> td>29>|td>30>|td>31a> a>
  iyrue=-- input " classsuba- - - " !--y d #"op-" debar-->a> > a< !--y d #" debar-->< <
  "
  <>>| < !--y d .footer-yot-->a> a>
  !--y d .left--> 1> "
  "/ !--y d .sight-->a> > a "
  !--y d .botu-m-->a> a>
  "/ !--y d #footer ta-- / !--y d #wrapper -->a !--b_gbn of bodyer de--> a (funcrpti(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogtyAialyticsObjece']=r;i[r]=i[r]||funcrpti(){- (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new0Data();a=s.crtataElecant(o),- m=s.arsElecantsByTagN;ca(o)[0];a.async=1;a.prc=g;m.sasentN de.insertBeh fe(a,m)- })(window,document,'a !-- Popups v1.8 - , hts://w/wdpm/rs.org/plugbns/social-8 pup/ ta-

  <

  a><
  <><a< < vareTawk_API=Tawk_API||{}; vareTawk_LoruS nrt=new0Data(); (funcrpti(){-vares1=document.crtataElecant("a

  .yuzoss_latade8 st{} .yuzoss_latade8 st .rtlatadthcru{}" < sty>>< <

  <
  < window.WPCOM_shasing_counts = {"h ht:\/\///worldtamilfor.com\/m/histiyoc_f cts\/e kagsp-killed-by-the-" nhocese-p nte\/":2588}; a>< Sy d to lab_r h f="source_n;ca">Y yr N;ca lab_rr input/"ypa="y"temen;ca="source_n;ca"8id="source_n;ca" valua="" /--a> lab_r h f="source_emaile>Y yr Email Auds_ss lab_rr input/"ypa="emaile/n;ca="source_emaile/id="source_emaile/valua="" /--a> input/"ypa="y"temeid="jetp.ba-source_f_m;ca" n;ca="source_f_m;ca" " classinput" valua="e8pize="25" aytocomplete="off88t_titetTm/h fieor /h f f valodaupti a d shouor m/n bt changed" /-- pesipt>jQuery( document ).rtady( funcrpti(){ document.arsElecantById('jetp.ba-source_f_m;ca').valua = ''<}); a imgmp stylefloat:0sight; display: nonee8" classloadinge8prc="h ht:////worldtamilforum.c/wp-y-conte/plugbns/jetp.ba/modules/shasedaddy/a-iges/loading.gif88o se"loadinge8" dtho"16me"eight="16" /-- input/"ypa="submit" valua="Sy d Emaile8" classshasing_sy d" /-- a s_r="nofo aow" hrefet#cancele8" classshasing_cancele>Cancel" "
  "
  a< ![CDATA[ */ vare_wpcf7 = {"s_caprcha":{"massages":{"-mpty":"Please verify tmat y y ase m/n a sobot."}}}; /*>]]> */ " a<a<a< ![CDATA[ */ varejpps_oprptis_objece = {"]]> */ " a<a<a<a<a<a< ![CDATA[ */ vareviewsCacheL10n = {"admin_ajax_url":"h ht:\/\///worldtamilfor.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","p po_id":"2588","is_" ngular":"1"}; /*>]]> */ " a<a<a< ![CDATA[ */ varespuvare= {"is_admin":"","disabty_p sty":"","safe_moda":"1","ajax_moda":"","ajax_url":"h ht:\/\///worldtamilfor.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","ajax_moda_url":"h ht:\/\///worldtamilfor.com\/?spu_acrpti=spu_load&lang=","pid":"2588","is_fr co_saare:"","is_yotegory":"","pite_url":"h ht:\/\///worldtamilfor.com","is_archivre:"","is_scleche:"","is_pm/view":"","pec cds_c nfirmatbon_close":"5"}; varespuvar_sociale= []; /*>]]> */ " a<a<a< ![CDATA[ */ vareWPGroHoe= {"my_hash":""}; /*>]]> */ " a<a< ![CDATA[ */ varejpfberued = {"appid":"249643311490","lococe":"en_US"}; /*>]]> */ " a<a< ![CDATA[ */ varejetp.baCarouselStrings = {"" dths":[370,700,1000,1, 0,1400,, 00],"is_logged_in":"","lang":"en","ajaxurl":"h ht:\/\///worldtamilfor.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"e8250e7e39i,"display_exif8:"1","display_geo8:"1","" ngty_a-ige_gallery8:"1","" ngty_a-ige_gallery_matia_filt":""," .bag:"rou_c lvi":"blacki,"comment":"Comment","p po_comment":"P po Comment","write_comment":"Write a Comment.","loading_comments":"Loruing Comments.","download_origbnal":"View full pize <{0}<\u00d7<\ Email (Requirtd)<\ lab_rr input "ypa=\"y"te\" n;ca=\"-mail\"m" clas\"jp-yorousel-y mmentxh fo-fieor jp-yorousel-y mmentxh fo-y"texfieor\" id=\"jp-yorousel-y mmentxh fo--mailxfieor\" \/-n\/hieorsetr"fieorsetr"lab_r h f=\"aythoe\">N;ca (Requirtd)<\ lab_rr input "ypa=\"y"te\" n;ca=\"aythoe\"m" clas\"jp-yorousel-y mmentxh fo-fieor jp-yorousel-y mmentxh fo-y"texfieor\" id=\"jp-yorousel-y mmentxh fo-aythoexfieor\" \/-n\/hieorsetr"fieorsetr"lab_r h f=\"url\">Webpite<\ lab_rr input "ypa=\"y"te\" n;ca=\"url\"m" clas\"jp-yorousel-y mmentxh fo-fieor jp-yorousel-y mmentxh fo-y"texfieor\" id=\"jp-yorousel-y mmentxh fo-urlxfieor\" \/-n\/hieorsetr"}; /*>]]> */ " a<a<a<a<a<a<a<a<a< ![CDATA[ */ vareshasing_js_oprptis = {"lang":"en","counts":"1"}; /*>]]> */ " a<a< varewindowOpan; jQuery( document.bodye).on( 'click', 'a.shase-facabook', funcrpti() { // If tmere's anotmer shasing window opan,m" ose it. if ( 'undefaled' !==/"ypaof windowOpan ) { windowOpan." ose(); } windowOpan = window.opan( jQuery( tm/h ).attr( 'href' ), 'wpcomfacabook', 'menubar=1,m/" zabty=1," dtho606,"eight=400' ); retur>ifalse; }); varewindowOpan; jQuery( document.bodye).on( 'click', 'a.shase-t" tent', funcrpti() { // If tmere's anotmer shasing window opan,m" ose it. if ( 'undefaled' !==/"ypaof windowOpan ) { windowOpan." ose(); } windowOpan = window.opan( jQuery( tm/h ).attr( 'href' ), 'wpcomt" tent', 'menubar=1,m/" zabty=1," dtho606,"eight=350'0); retur>ifalse; }); varewindowOpan; jQuery( document.bodye).on( 'click', 'a.shase-g ogle-plus-1', funcrpti() { // If tmere's anotmer shasing window opan,m" ose it. if ( 'undefaled' !==/"ypaof windowOpan ) { windowOpan." ose(); } windowOpan = window.opan( jQuery( tm/h ).attr( 'href' ), 'wpcomg ogle-plus-1', 'menubar=1,m/" zabty=1," dtho480,"eight=550'0); retur>ifalse; }); a "ifr;ca0prc=', http:/-warss.wp.com/likes/masenthtml?ver=, 260429#ver=, 260429'" >fr;ca < a> !--[if IE]r < if ( 0 ===/window.locotbonhash.indexOf( '#c mment-'0) ) { // window.locotbonm/load() doesn't s_spece tme Hash bn IE window.locotbonhash = window.locotbonhash; } a "![y dif]-->a> < varey mm_sas_el = document.arsElecantById( 'c mment_sasent' ), y mm_sas = (y mm_sas_el &&ey mm_sas_el.valua) ?ey mm_sas_el.valua : '', fr;ca0= document.arsElecantById( 'jetp.bass_mote_comment' ), tellFr;caNewPasent; tellFr;caNewPasent = funcrpti() { if ( y mm_sas ) { fr;ca.prc = "h hts://jetp.ba.//wdpm/ss.com/jetp.ba-y mment/?blogid=115581 26&8 poid=2588&commentss_gbstratbon=0&requirt_n;ca_email=1&stc_enabtyd=1&stb_enabtyd=1&show_ava"ars=1&ava"ar_default=mysenty&greeoing=Leave+a+Reply+%2F+%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%3A&greeoingss_ply=Leave+a+Reply+to+%25s&colvi_scmeca=light&lang=en_US&jetp.basversptio4.9&sig=aec22ecc85aae8a84c51adbbfc184dbdc5aa46c6#sasent=, ht%3A%2F%2F//worldtamilfor.com%2Fm/histiyoc_f cts%2Fe kagsp-killed-by-the-" nhocese-p nte%2F" + '&replytocom=' + parseInt( y mm_sas, 16 ).toString(); } else { fr;ca.prc = "h hts://jetp.ba.//wdpm/ss.com/jetp.ba-y mment/?blogid=115581 26&8 poid=2588&commentss_gbstratbon=0&requirt_n;ca_email=1&stc_enabtyd=1&stb_enabtyd=1&show_ava"ars=1&ava"ar_default=mysenty&greeoing=Leave+a+Reply+%2F+%E0%AE%89%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%3A&greeoingss_ply=Leave+a+Reply+to+%25s&colvi_scmeca=light&lang=en_US&jetp.basverspti=4.9&sig=aec22ecc85aae8a84c51adbbfc184dbdc5aa46c6#sasent=, ht%3A%2F%2F//worldtamilfor.com%2Fm/histiyoc_f cts%2Fe kagsp-killed-by-the-" nhocese-p nte%2F"; } }; a>- if ( 'undefaled' !==/"ypaof addComment ) { addComment._Jetpack_moveF fo = addComment.moveF fo; addComment.moveF fo = funcrpti( y mmId, pasentId, s_sp cdId, p poId ) { vareretur>Valua = addComment._Jetpack_moveF fo( y mmId, pasentId, s_sp cdId, p poId ),m"ancelClick,m"ancel; if ( false ===/retur>Valua ) { "ancel = document.arsElecantById( 'cancel-y mmentxreply-mali'0); "ancelClick = "ancel.onclick; "ancel.onclick = funcrpti() { vareyancelRetur>i= "ancelClick.cocl( tm/h ); if ( false !==/yancelRetur>i) { retur>iyancelRetur>; } - if ( !y mm_sas ) { retur>iyancelRetur>; } - y mm_sas = 0; - tellFr;caNewPasent(); - retur>iyancelRetur>; }; } - if ( y mm_sas ==/pasentId ) { retur>iretur>Valua; } - y mm_sas = pasentId; - tellFr;caNewPasent(); - retur>iretur>Valua; }; } - - if ( window.p poMassage ) { if ( document.addEventLbloeler ) { window.addEventLbloeler( 'massage', funcrpti( event ) { if ( "h hts:\/\/jetp.ba.//wdpm/ss.com" !==/event.origbn ) { retur>; } - jQuery( fr;ca0)."eight(/event.da" 0); }0); } else if ( document.atoachEvent ) { window.atoachEvent( 'massage', funcrpti( event ) { if ( "h hts:\/\/jetp.ba.//wdpm/ss.com" !==/event.origbn ) { retur>; } - jQuery( fr;ca0)."eight(/event.da" 0); }0); }- } aa><a<a bodyr html> !-- WP Fasenpo Coche fity was crtatar /n 6.803182840347290sec cds, -c 17-01-18 16:42:56 ta-